Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet; Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy általános pénzügyi és számviteli ismeretekkel vértezze fel az egyetemi hallgatókat. A képzés során a hallgatók két részben
nyerhetnek betekintést a pénzügyek világába, majd ezt követően megismerkedhetnek az alapvető számviteli összefüggésekkel, valamint a könyvvitel
rejtelmeivel. A kurzus jelentősen szélesítheti a hallgatók általános gazdasági műveltségét, de lehetőséget teremt arra is, hogy az alapvető
összefüggéseket megismerve átfogó képet kapjanak a vállalkozások működésének gazdasági vetületeiről.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A kurzus teljesítéséhez az óralátogatás erősen ajánlott, mivel számos gyakorlati példa kerül megoldásra a foglalkozások során, emellett a személyes
alkalmakkor több oktatási tananyag is papír alapon kerül megosztásra. A zárthelyi dolgozatok megírása minden hallgató számára kötelező.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénzügyi menedzsment lényege, céljai, feladatai
2. A pénz időértéke, hiteltörlesztési terv
3. A vállalati értékpapírok értékelése
4. A vállalati beruházások elemzése
5. A beszámoló elemzése, a tőkeköltség
6. A forgótőke-menedzsment vizsgálata
7. 1. zárthelyi dolgozat
8. Számvitel feladatai, beszámoló részei, számviteli alapelvek.
9. A vállalkozás vagyona - mérleg
10. Mérlegtételek értékelési szabályai
11. Egyszerű gazdasági események könyvvezetése
12. Vállalkozás jövedelemtermelő képessége - eredménykimutatás
13. Összetett gazdasági események könyvvezetése
14. 2. zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tárgyhoz kapcsolódó zárthelyi dolgozatok minimum 50%-os teljesítése, külön-külön is. Csak a sikertelen zárthelyi dolgozatot kell pótolni. A két zárthelyi dolgozat együttes pontszáma alakítja ki a végső érdemjegyet.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy (aláíráspótló vizsga)
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Vállalakozások pénzügyei, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem
Gombaszögi Ildikó: Bevezetés a számvitelbe Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem (2016)
Kovácsné Bukucs Erzsébet: Számvitel példatár Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem (2016)
Ajánlott irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes - Szilágyi Tibor Pál (2016): A beruházás gazdaságossági számítások elterjedtsége a hazai kkv-k körében,
Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VI. - Tanulmánykötet (szerk.: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes) Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar, 39-52.
pp. Ágnes Csiszárik-Kocsir - Mónika Fodor - András Medve - János Varga (2015): Do we know everything about the financial strategies? - results based
on a Hungarian questionnaire research, The Macrotheme Review, 4 (5) summer edition, 117-136. pp.
Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes - Dr. Varga János (2015): Tudatos vállalatfinanszírozás az alkalmazott finanszírozási stratégiák tükrében, "Kitekintések
- 25 éves a győri közgazdászképzés" Kautz Gyula Emlékkonferencia, 2015. június 11. elektronikus formában megjelenő kötete (szerk.: Tompos Anikó,
Ablonczyné Mihályka Lívia)
Pappné Dr. Nagy Valéria - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Vállalkozások pénzügyei példatár, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem
Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes (2015): A hazai vállalkozások által alkalmazott finanszírozási stratégiák egy kérdőíves kutatás eredményeinek tükrében,
Vállalkozásfejlesztés a XXI. században V . - Tanulmánykötet (szerk.: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes) Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar, 33-55.
pp.
Ágnes Csiszárik-Kocsir Dr.Ph.D. (2016): Transformation of the international and European project finance market as a result of the crisis, Financial
and Economic Review, Vol. 15 Issue 1., March2016, 51-69. pp.
Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo, 2003
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo, 2003.
Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.
Brealey - Meyers: Modern Vállalati Pénzügyek 1.-2., McGraw Hill - Panem, 1992.
Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
2000. évi C törvény a számvitelről/ Dr Sztanó Imre: A számvitel alapjai,
Perfekt kiadó, 2015
Dr. Larry M. Walther: NEW Managerial Accounting Solutions Manual, 2015
Alex Byrne: Practical Accounts & Bookkeeping in easy steps, 2016