Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének kötelező feltételei:
Az órák látogatása - a jelenlét igazolása katalógussal történik. Hiányzás a TVSZ szerint (maximum három alkalommal). Egy házi dolgozat megírása -
előre megadott téma alapján. Nem pótolható. Értékelése: megfelelt – nem felelt meg. Az előadások anyagának rögzítése semmilyen elektronikus formában
nem engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika, követelmények, Bevezetés, A szociológia, mint tudomány (1.)
2. A szociológia története (2.)
3. Társadalmi szerkezet és rétegződés (5.)
Társadalmi mobilitás és vándorlás (7)
4. Város és falu (6.)
Kiemelt demográfiai csoportok (9.)
5. Népesség, népesedés, egészségügyi ellátás (8.)
6. Faj, nemzet, etnikai csoport, kisebbségek (10.)
7. Egyenlőtlenség, szegénység (4.)
8. A család (11.)
Életmód (15.)
Házi dolgozat kiadása
9. Kultúra, értékek és normák, szocializáció (16.)
10. Oktatás (12.)
Házi dolgozat értékelése
11. Deviáns viselkedés (17.)
Vallás (18.)
12. Gazdaság (13.)
13. Állam, kormányzat, és politika (14.)
14. Összefoglaló: A társadalmi változások szerepe (19.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgajegy: A megadott tematikából, az előadásokon elhangzott tananyag és a kötelező szakirodalom alapján három esszékérdésből saját választás nyomán kettőre kell válaszolni. Sikertelen beszámoló esetén pótlás a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris
(a műnek a tematikában megadott fejezetei!)