Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Had- és biztonságtechnikai mérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Szemere Tibor Pál;
 
Előtanulmányi feltételek: GGXKG1YBNE
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
mikroökonómia jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a műszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy
előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az előadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett
mértéket. Akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket félévközi jegy nem adható!
- Az évközi dolgozat megírása az utolsó előadáson.
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti időpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges
pontszámot. Ennek helyét, időpontját a teremfoglaltságok függvényében a tanár Neptun üzenetben elküldi.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- A félévközben megírt dolgozatok értékelése a megszerzett pontok %-ában
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51 – 61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
Ha a félév során nem szerezte meg a hallgató az elégtelennél jobb évközi jegyet, akkor a vizsgaidőszak első 10 munkanapjának egyikén, az oktató
által megadott helyen és időben az ismételt vizsgára történő jelentkezés szabályainak betartásával még egyszer vizsgázhat.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplõk jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzõi. Ár- és jövedelemrugalmasság.
2. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
3. A fogyasztói magatartás elemzése. A fogyasztói preferenciarendszer és jellemzõi. A hasznossági függvény. A közömbösségi görbe. A költségvetési egyenes. Egyensúlyi helyzet. Az ár- és jövedelemváltozás hatása az egyensúlyi helyzetre.
4. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
5. Vállalat, vállalkozás, vállalkozási formák. A termelés technikai gazdasági összefüggései. A termelés költségei.
6. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
7. A költségek csoportosítása, költségfüggvények. Rövid és hosszú távú költségfüggvények. A különbözõ profit-fogalmak értelmezése.
8. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
9. A piactípusok jellemzõi. A verseny jellege és formái különbözõ piactípusok esetén. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) tökéletes versenyhelyzetben, monopol-és oligopol piac esetén.
10. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
11. A termelési tényezõk piacának jellemzõi. A tõkepiac sajátosságai. A reáltõke értékelésének különbözõ módjai. A munkapiac sajátosságai.
12. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
13. Az értékpapírpiac jellemzõi, szerepe. A föld és ingatlanpiac.

Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max 80 perc)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Közgazdaságtan mérnököknek
Az oktató által a Moodle-ba feltöltött Mikroökonómia feladatgyűjtemény
Ajánlott irodalom: Samuelson - Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000