Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Ulrich Langanke Oktatók: Dr. Ulrich Langanke;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A gazdaságban és a vállalatok profitorientált mûködésében, valamint az egyéni érdek érvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele a 7. illetve 14. konzultációs héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, renszeres részv´tel az órán (katalógus vezetése/max. 3 nem igazolt hiányzás) és/vagy az otthon elkészítendõ házi dolgozat idõbeni leadása (utolsó konzultáció)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az emberi kommunikáció értelmezése és összefüggésrendszere. A kommunikáció célja. Kommunikáció és az emberi szükségletek kapcsolta. A kommunikáció sajátossága és változékonysága. Verbális és non verbális jelzések, személyes jellemzõk. Kommunikációs zavarok, zajok. Önismeret-emberismeret, kommunikációs önismeret. A stílus. Szimpátia, empátia, elõítélet szerepe a kommunikáció folyamatába.
Egyéni és csoportos gyakorlatok.
2. A vállalatok kommunikációs aspektusai. A vállalat technikai és szociális alrendszerei. Vállalati belsõ kommunikáció célja és haszna. Formális és informális kommunikációs rendszerek. Vállalati kultúra és kommunikáció. Hatékonyság és kommunikáció összefüggése. „A jó munkahely”. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
3. Érzelmi intelligencia jelentõsége a munkahelyeken. Az érzelmi intelligencia fogalma, összetevõi. Munkahelyi játszmák. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
4. A kompetencia jelentõsége és szerepe. Ki a jó alkalmazott. Kommunikáció és kompetencia. Állásinterjúk vállalati és egyéni szempontból. Viselkedés a munkahelyeken. Karrier utak és lehetõségek. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
5. A kompetencia jelentõsége és szerepe. Ki a jó alkalmazott. Kommunikáció és kompetencia. Állásinterjúk vállalati és egyéni szempontból. Viselkedés a munkahelyeken. Karrier utak és lehetõségek. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
6. Teljesítmény és motiváció. A motiváció fogalma. Motiváció és szükségletek. Az ösztönzés és motiváció kommunikációs technikái.
7. Egyéni és csoportos gyakorlatok. Együttmûködés és verseny a csoportokban. A konfliktus. Konfliktuskezelési technikák. Meggyõzés és befolyásolás. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
8. ZH
9. Esettanulmányok: Az interkulturális üzleti kommunikáció mint döntõ faktor a versenyszférában
10. A sikeres globális együttmûködés kommunikációs elemei, titkai. Az üzleti kommunikációt meghatarozó faktorok: mobilitás, (nemzetközi) teamwork, jogi és biztonsági aspektusok, customer service, corporate identity, IT-háttér
11. A kommunikáció kognitív és neuropszichológiai alapjai
12. Kommunikáció: a személység tükre vagy álarca? Memória, agy, érzékelés, objektivitás, valóság, asszociatív hálózat
13. Az én és a többiek: Horizontális/vertikális individualista kultúrák, horizontális/vertikális kollektivista kultúrák
14. Személységi profilok, tudatbázisú döntéstámogatás (KBDSS), Személységi fejlesztési tervek (PDP), az ember értékelése, kommunikáció mint „soft skill”
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladat megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti (1. ZH) és gyakorlati (2. ZH) jellegûek. A ZH és vizsgadolgozatban maximálisan 50 pont érhetõ el. A zárthelyi és vizsga értékelése következõképpen alakul: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén egyszer lehet pótolni a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Klein B.& Klein S. (2000): A szervezet leke. EDGE
Goleman, D (2000): Érezelmi intelligencia a munkahelyeken. EDGE
Ulrich Langanke (2009): Üzleti Kommunikáció II: ppt-prezentáció.
Ajánlott irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció BMF
Bolten, J. & Ehrhardt, C. (eds.) (2003): Interkulturelle Kommunikation. Texte und Übungen zum interkulturellen Handeln. Sternenfels (német/angol)
Pinker, S. (1994): The Language Instinct. How the Mind Creates Language. New York (angol)
Wardhaugh, R. (1995): Szociolingvisztika. Pléh Csaba által feldolgozott. Budapest: Osiris
Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (2002): Munka és kommunikáció német-magyar teamekben
Sedikides, C. & Brewer, M.B. ( 2001): Individual Self, Relational Self, Collective Self. Philadelphia/PA (angol)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.