Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó; Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplőit, a vállalkozások irányításának különböző
szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt
helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltételei:
1.) A foglalkozásokon való részvétel: A tantervben előírt gyakorlatok és előadások (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti
látogatása kötelező. A hiányzásokra a TVSZ előírásai érvényesek. A részvétel ellenőrzése jelenléti ívvel történik. A gyakorlaton való megjelenés
érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az előadáson elhangzott tananyagban teljes járatlanság tapasztalható. A gyakorlatokra az e-
learning (moodle) rendszerbe feltöltött gyakorló feladatokat mindenkinek magával kell hozni, ennek hiányában nem értékelhető az órai munka.
2.) Egy zárthelyi dolgozat megírása a 12. heti előadásokon. A dolgozatban az elméleti ismeretek számonkérése történik. Az aláírás feltétele: az össz
pontszám 50%-os teljesítése. Pótlási lehetőség: a sikertelen dolgozat 14. héten előadáson pótolható.
3.) Minden gyakorlat első 10 percében, előre egyeztetett anyagból, röpdolgozat várható. A félév során a röpdolgozatok 50%-át megfelelt szinten kell
teljesíteni.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
2. Számvitel fogalma. Számviteli szabályozás szintjei. Számviteli alapelvek. Bizonylatok fogalma, fajtái, tartalma. Számvitel feladatai, a beszámoló fajtái és részei.
4. A vállalkozás vagyona. Mérleg. Egyszerű gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása, könyvvezetése.
6. Értékelési szabályok, mérlegtételek bekerülési értékének és mérleg értékének meghatározása.
8. Bevételek, költségek és ráfordítások fogalma. Eredménykategóriák. Eredménykimutatás fajtái, összefüggés a kétfajta eredménykimutatás között.
10. Összetett gazdasági események hatása a mérlegre és az eredménykimutatásra. Összetett gazdasági események könyvvezetése.
12. ZÁRTHELYI DOLGOZAT ÁFA elszámolás alapjai, Eszközök beszerzéséhez és értékesítéséhez kapcsolódó gazdasági események könyvvezetése.
14. PÓTZÁRTHELYI. Devizás tételek értékelés. Devizás tételek könyvvezetése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakítása a vizsgadolgozat összpontszáma alapján:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A moodle rendszerbe feltöltve.)
Számviteli törvény.


Ajánlott irodalom: Róth - Adorján - Lukács – Veit: Számviteli esettanulmányok 2017 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ
dr.Siklósi Ágnes, dr. Veress Attila: Könyvvezetés és Beszámolókészítés SALDO 2016
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Egyéni konzultációra az előadó és a gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség. Igény szerint esetlegesen előre megbeszélt időpontban.