Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja átfogó képet adni a marketing tervezés folyamatáról lépéseiről és elemeiről. A marketing-mix elemeinek és kapcsolatainak bemutatása
és ezek tudatos és átgondolt felhasználására gyakorlati példák ismertetése a tárgy kiemelt feladata.
Különös figyelmet fordítunk a marketing elméletben és- gyakorlatban bekövetkezett változásokra, az újabb marketingfelfogásokra és módszerekre,
egyebek között a kapcsolatépítés, a marketingkommunikáció új módszereire.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 évközi zh
2 házi dolgozat prezentációja (reklámkampány elemzés és marketingkommunikációs stratégiai koncepció)
1, az első előadáson leegyeztetet témában történő kiselőadás megtartása

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése
a félév aláírásának feltétele. Ugyanez érvényes a kiselőadásokra is.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

Házi dolgozat rész:
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja határidõre.
(1) első évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) szabadon választott termék / szolgáltatás
reklámkampányának/reklámjának értékelése (szempontok: cél, célcsoport ismertetése, üzenet és média-targetáció egy jó és egy rossz péla
értékelésén keresztül)
A dolgozat terjedelme max 3 oldal, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

(2) második évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) egy szabadon választott termék/szolgáltatás
marketingkommunikációs kampányának elkészítése és prezentációja: cél, célcsoport, üzenet, kommunikációs-mix és eredmények mérésének lehetőségei
pontok beépítésével, egy önálló hirdetés koncepciójának ismertetése és egy 20 másodperces reklámszpot szinopszisa
A dolgozat terjedelme max 7 oldal,, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. GY: Félévközi feladatok ismertetése MK GY1 MK GY2 GG1 09.12.
EA: Bevezetés marketingkommunikációba 09.13.

2. GY generáció specifikumok a marketing kommunikációban.09.19
EA: Célok, célcsoportok a marketingkommunikációban 09.20.
3. GY:Terepmunka reklámkampányok elemzése, adaptálásának lehetőségei 09.26.
EA: Opcionális konzultáció az első feladattal kapcsolatban 09.27.
4. GY: Kötelező részvétel a Kutatók Éjszakáján a szemináriumon egyezetett módon 10.0-10.04. előadás és gyakorlat helyett 10.03.EA: Kötelező részvétel a Kutatók Éjszakáján a szemináriumon egyezetett módon 10.0-10.04. előadás és gyakorlat helyett 10.04.
5. GY:Integrál marketingkommunikáció a gyakorlatban 10.10.
EA: Integrál marketingkommunikáció 10.11.
6. GY:ATL eszközök a gyakorlatban 10.17.
EA: ATL eszközök és jellemzőik 10.18.
7. GY: kielőadásokra felkészülés 10.24.
EA: 1. zh 10.25.
8. GY:Kiselőadáok előzetesen egyeztetett témában 10.31.
EA: . 11.01.Szünet

9. GY: 11.07.
EA: BTL eszközök jellemzői 11.08.
10. GY: Kommunikációs trendek a gyakorlatban 11.14.
EA: Eredmények mérése a kommunikációban, módszerek és jellemzőik 11.15.
11. GY: Szünet 11.21.
EA: 11.22.
12. GY: Kötelező részvétel a FIKUSZ konferencián a szemináriumon egyezetett módon 11.28
EA: Kötelező részvétel a FIKUSZ konferencián a szemináriumon egyezetett módon 11.29.
13. GY: második házi dolgozat prezentációja (marketingkommunikációs stratégiai koncepció ismertetése), félév lezárása 12.05.
EA: 2. ZH 12.06.
14. GY: prezentáció opcionális pótlása 12.12.
EA: ZH opcionális pótlása 12.13.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy:
2 zh (40%)
2 házi dolgozat prezentációja (20%-20%)
1, az első előadáson leegyeztetet témában történő kiselőadás megtartása a kijelölt határidőben (20%)
 
Kötelező irodalom: előadások anyaga
Kiss Marian: Marketing alapjai
Philip Kotler – Kevin Lane Keller: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012
Ajánlott irodalom: B• Józsa László – Piskóti István – Rekettye Gábor – Veres Zoltán: Döntésorientált marketing. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2005
• Jäckel Katalin-Nagy Orsolya: Üzleti terv készítése 2010. Perfekt Kiadó Budapest
Marketing& Menedzsment folyóirat tanulmányai