Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Horváth István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
mikroökonómia jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a műszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy
előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az előadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett
mértéket. Akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket félévközi jegy nem adható!
A vizsgán megírt dolgozatok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-62,5% elégséges
62,51 -75% közepes
75,1-87,5% jó
87,51-100% jeles

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómiai alapfogalmak: szükségletek, szűkösség, termelési tényezők, körforgás modell, a közgazdaságtan alapkérdései, kulcskategóriái, koordinációs mechanizmusok
2. Piac, kereslet, kínálat, egyensúly, fogyasztói többlet, termelői többlet, jóléti veszteség
3. A fogyasztói döntés tényezői: termékár, hasznosság, nominális és reáljövedelem. Gossen I. és II. törvénye
Kereslet árrugalmassága, kereszt-árrugalmasság, jövedelem-rugalmasság
4. Gazdasági időtávok, hatékonyság, termelési függvény, átlag- és határtermék
Költség és profit-kategóriák
5. Piactípusok, alkalmazkodás, versenyszabályozás, tényezőpiacok: munkapiac, tőkepiac, földpiac
6. Állami szerepvállalás a mikroökonómiában. Jövedelem újraelosztás, externáliák, közjavak
7. Zárthelyi dolgozat az évközi jegyért
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Közgazdaságtan mérnököknek
Az oktató által a Moodle-ba feltöltött Mikroökonómia feladatgyűjtemény

Ajánlott irodalom: Samuelson - Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000