Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja a modern világgazdasági rendszer kialakulásának, a nemzetközi gazdaság fejlõdési tendenciáinak bemutatása, elsõsorban a XIX. és
a XX. század idõszakára koncentrálva. Foglalkozik a tõkés világgazdaság centrum-periféria viszonyainak változásával, s felvázolja a jelenkori
világgazdaság erõviszonyait és a kialakulásához vezetõ utat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások látogatása és a szemináriumi zárthelyi dolgozatok megírása kötelezõ feltétele az aláírás megszerzésének. Hiányzás a TVSZ szerint,
maximum három alkalommal, a szemináriumokon és az előadásokon is a részvétel kötelezõ!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés. A preindusztriális gazdaság jellemzõi (e.a.)
2. A modern gazdasági növekedés ciklusai (gy.)
3. A modern világgazdasági rendszer gyökerei a „hosszú XVI. század”-ban”(e.a.)
4. Az ipari forradalom Angliában (gy.)
5. Az ipari forradalom gazdasági és társadalmi következményei (e.a.)
6. A nemzetközi kereskedelem fellendülése a XIX. században (gy.)
7. Az ipari forradalom kiterjedése: Németország gazdasági fejlõdése (e.a.)
8. Az ipari forradalom követõi: Franciaország, Hollandia, Japán (gy.)
9. Az agrárgazdaság helyzete a századfordulón (e.a.)
10. Az 1929-1933 közötti gazdasági világválság (gy.)
11. A nemzetközi gazdaság fejlõdése a II. világháború után (e.a.)
12. Az 1973. évi olajválság és a világgazdasági adaptáció mechanizmusai (gy.)
13. Demográfiai viszonyok a XIX-XX. században (e.a.)
14. Az állami beavatkozás kérdése és a „jóléti állam” a XX-XXI. század fordulóján (gy.)
Az életszínvonal és a foglalkozási szerkezet alakulása a XX. század 2. felében
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegy kialakításának módja: írásbeli vizsga, melynek során az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján két esszékérdésre kell válaszolni, a megadott tematikából. Sikertelen vizsga esetén pótlás a TVSZ szerint, egy alkalommal lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Diederiks H. A. (szerk.): Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Bp., 1995, Osiris. 193-333. o
Ajánlott irodalom: Cameron, Rondo: A világgazdaság rövid története a kõkorszaktól napjainkig. Bp., 1994, Maecenas
Ciepelewski, J. et alii: A világ gazdaságtörténete a kapitalizmus kialakulásától 1980-ig. Budapest, 1985, Kossuth
Mokyr, Joel: A gazdaság gépezete (Technológiai kreativitás és gazdasági haladás). Budapest, 2004, Nemzeti Tankönyvkiadó
Wallerstein, Immanuel: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Budapest, 1983, Gondolat