Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: : A tantárgy célja, hogy a hallgatók a pénzügyi ismeretek tantárgy keretén belül elsajátított ismeretanyagot kibővítsék és elmélyítsék,
eligazodjanak a nemzetközi pénzügyi életben. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a nemzetközi pénzügyi rendszer alapvető összefüggéseivel,
megismerik annak bonyolult kölcsönhatásait az árfolyamrendszerek, a hitelezési rendszerek révén, betekintést nyernek az nemzetközi pénzügyi
kockázatok alakulásának folyamatába, valamint az Európai Unió pénzügyi rendszerének alapjaiba és működésébe.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadásokon való részvétel kötelező, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak. A elszámolások elméleti kérdései.
2. Valutaárfolyam és árfolyampolitika. Pénzügy és devizapolitika, devizagazdálkodás.
3. Nemzetközi fizetési mérleg.
4. Nemzetközi pénz- és tőkepiacok. Nemzetközi tőkeáramlások.
5. Külföldi közvetlen beruházások.
6. Nemzetközi valutáris kockázatok. Eladósodás, adósságkezelés.
7. REKTORI-DÉKÁNI SZÜNET
8. Valutáris rendszerek.
9. Pénzügyi válságok a ’90-es években
10. A hitelfinanszírozás hivatalos csatornái
11. Pénzügyi és monetáris integráció Európában.
12. Hallgatói prezentációk
13. ZÁRTHELYI DOLGOZAT
14. ZÁRTHELYI DOLGOZATOK PÓTLÁSA
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házi dolgozat elkészítése, valamint a zárthelyi dolgozatok megírása a félév teljesítésének feltételei. A zárthelyi dolgozat pótlása az utolsó konzultáción, vagy a hallgatókkal egyeztetett más időpontban lehetséges azok számára, akik a kijelölt időpontokban a dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot. Az aláírás és az érdemjegy megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat minimum 50%-os teljesítése, valamint a házi dolgozat elkészítése.
A félév és a vizsga értékelése:
0 – 50 %: elégtelen (1);
51-62 %: elégséges (2);
63 – 74 %: közepes (3);
75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tantárgy félévközi jeggyel zárul, vizsga nincs.
 
Kötelező irodalom: - Décsi Jenő: Nemzetközi pénzügyek, UNIÓ KIADÓ 2001.
- Adrian Buckley: Bevezetés a nemzetközi pénzügyekbe, PANEM, 1998.
Ajánlott irodalom: - Lőrincné Istvánffy Hajna: Nemzetközi pénzügyek, AULA, 2004.
- Lőrincné Istvánffy Hajna:Pénzügyi integráció Európába, KJK-KERSZÖV, 2001.
- MNB műhelytanulmányok
- Décsi Jenő – Gyulaffy Béláné: Külgazdasági pénzügyek, PERFEKT, 1996.