Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, megismertetni a pénzügyi világ alapfogalmaival, így a megfelelő pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása. További
célja a tárgynak, hogy bevezesse a hallgatókat a pénzügyi alapszámításokkal, melyek nemcsak a tanulmányok során, hanem a mindennapi életben is
fontosak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A kurzus E-learning formában zajlik.
- Az egyes témák végi tesztek kitöltése kötelező!
- A záróteszt megírása kötelező!
- Zárthelyi dolgozat megírása minimum 50%-ra előre megbeszélt időpontban
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénz időértéke
2. A pénz kialakulása
3. Bankrendszerek
4. Monetáris politika
5. Bankügyletek
6. Értékpapírok
7. Pénzügyi piacok
8. Fizetési forgalom
9. Fiskális politika
10. Nemzetközi pénzügyi alapok
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
0 – 50 %: elégtelen (1);
51-62 %: elégséges (2);
63 – 74 %: közepes (3);
75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Pénzügyek alapjai, Digitális tananyag (KMOC)
Pappné dr. Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai, alapozó elmélet, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem,
Pappné dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematika alapjaiba, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem,
Ajánlott irodalom: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
Pénzügyi ismeretek III. Példatár (PSZF, Budapest 1999)
Fazakas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)