Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: ipari és formatervezõ mérnök;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Kiss Mariann;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
gazdaság makro jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben
való eligazodás segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a műszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A
tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az előadások és a gyakorlatok nem különülnek el, így a részvétel kötelező
- A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Egy dolgozat megírása 12. héten.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Makrogazdasági alapfogalmak és folyamatok I.
A makroökonómia alapösszefüggései, alapfogalmai. A makrogazdasági szereplők jellemzői. Makrogazdasági körforgás, a jövedelemáramlás számviteli modellje.
2. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
3. Makrogazdasági alapfogalmak és folyamatok II.
A makrogazdasági teljesítmények mérése, a mérés problémái. Az SNA mutatók
4. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
5. Pénz és bankrendszer
A pénz és a pénzhelyettesítők; pénzfunkciók. Pénzteremtés a modern bankrendszerben. Pénzkereslet és pénzkínálat
6. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
7. Egyensúly és egyensúly-hiány a makrogazdaságban
A fogyasztási kereslet tényezői, az egyensúlyi jövedelem kialakulásának folyamata. A pénzkínálat szabályozása kétszintű bankrendszerben. Az infláció. Az infláció okai, költségei, típusai. Stagfláció és defláció. A munkanélküliség típusai, mérése. A foglalkoztatottság, a foglalkoztatási válság.
8. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
9. Növekedés és ciklikusság
Gazdasági növekedés, a növekedés feltételei. A növekedés tényezői, csoportosításuk. A munkával kapcsolatos növekedési tényezők és szerepük a kibocsátás növelésében. A tőkével kapcsolatos növekedési tényezők és szerepük. A technikai haladás szerepe a gazdasági növekedésben.
Gazdasági ciklusok. Az akcelerátor és a multiplikátor-hatás.
10. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
11. Az állam gazdasági szerepe
A gazdaságstabilizáció és gazdaságpolitika lényege. Az állam feladatai tiszta piacgazdaságban. Az állami beavatkozás a vegyes gazdaságokban. Az állami beavatkozás eszközrendszere. Az állami tulajdon. Költségvetési politika, monetáris politika lényege és eszközei.
12. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
13. Zárthelyi dolgozat pótlása (max. 40 perc)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Horváth István Makroökonómia mérnököknek ÓE-KGK 4044 Budapest, 2015.
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2012