Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Gazdaságinformatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Szilágyi Győző;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Ismeretek felhasználása különböző vezetési helyzetekben és csoportmunkában.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények:
A hiányzások száma nem haladhatja meg a TVSZ-ben leírtakat.
A félévközi jegy megszerzéséhez szükséges pontok megoszlása:
50% írásbeli dolgozat – 50% gyakorlatok során megszerezhető pontok (csoportmunkában, szerepjátékban való részvétel, prezentációk)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az egyén szerepe a szervezetben, értékrend, észlelés, személyiség – értékrend feltérképezése; észlelési torzítások azonosítása
2. A személyiség megismerésének alapelvei, módszerei, személyiségtípusok
3. A vezető személyisége; vezetési stílusok
4. Vezetési funkciók, feladatok, vezetői szerepek, vezetési helyzetek
5. A csoport jellemzői, fejlődési szakaszai. . Különbség csoport és csapat között. Teamek összeállítása, vezetése. Különböző teamtag típusok.
6. Döntés; egyéni és csoportos döntéshozatal
7. Probléma és feladat. Probléma-azonosítás, egyéni és csoportos problémamegoldás
8. Szervezeti hatalom, szervezeti politika; hatalmi eszközök alkalmazása a vezetői gyakorlatban
9. Szervezeti kommunikáció. Különböző kommunikációs hálózatok a szervezetben.
10. Prezentációs technikák, hatásos verbális kommunikáció
11. Motiváció, motivációs módszerek.
12. Különböző szervezeti struktúrák és szervezeti kultúrák. Szervezeti kultúra, a vezető szerepe a szervezeti kultúra alakításában
13. A vezető szerepe a szervezeti kultúra alakításában
14. Egyéni konzultáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy meghatározása a szerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen (1); 50-61% elégséges (2); 62-73% közepes (3); 74-85% jó (4); 86-100% jeles (5)
Fontos: a tantárgy tréning jellege miatt pótlás nem lehetséges.
Pótlási lehetőségek: a csoportos félévközi munka miatt nem lehetséges.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Krasz Kata: Vezetői készségfejlesztő tréning – jegyzet (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2008 vagy későbbi kiadás)
Ajánlott irodalom: Meredith Belbin: A team avagy az együttmûködõ csoport, SHL Hungary Kft., 1998
Roger Dawson: Dönteni tudni kell, AduPrint, 1996
Reiner Brehler: Beszédtechnika menedzsereknek. Biztos fellépés. Eredményes elõadás
Thomas Gordon: Vezetõi eredményesség tréning
Medve András-Sólyom Csaba: A vállalkozó kézikönyve
Roger von Oech: Kupán csapott ésszerűség