Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplőit, a vállalkozások irányításának különböző
szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy
hangsúlyt
helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
?????????
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása. Számviteli szabályozás szintjei. Számviteli alapelvek. Beszámoló fajtái és részei.
A vállalkozás vagyona, a mérleg tételeinek tartalma
Gazdasági események fogalma, mérlegre gyakorolt hatása
2. Az éves beszámoló mérlegének összeállítása
Egyszerű gazdasági események elemzése
Egyszerű gazdasági események könyvvezetése.
Értékelési szabályok (bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés, értékvesztés, készletértékelési eljárások)
3. Bevétel, ráfordítás fogalma, fajtái, kapcsolata a vállalkozás tevékenységével. Eredménykimutatás fajtái, eredmény kategóriák.
Besorolások mindkét eredménykimutatásban
Eredménykimutatás: összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás tételeinek összehasonlítása, átjárhatóság a két eredmény kimutatás között.
Mindkét eredménykimutatás összeállítása
4. Összetett gazdasági események fajtái, hatása a beszámoló tételeire. Immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel és kapcsolatos gazdasági események könyvvezetése.
Összetett gazdasági események könyvvezetése
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és források értékelése. Kapcsolódó gazdasági események könyvvezetése.
Devizás eszközök és forrásokkal kapcsolatos gazdasági események könyvvezetése.
5. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
????????
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
?????????
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A moodle rendszerbe feltöltve.)
Gombaszögi Ildikó: Bevezetés a számvitelbe
Kovácsné Bukucs Erzsébet: Számviteli példatár
2000.évi C törvény (Számviteli törvény)
Ajánlott irodalom: Róth - Adorján - Lukács – Veit: Számviteli esettanulmányok 2015
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ
dr.Siklósi Ágnes, dr. Veress Attila: Könyvvezetés és Beszámolókészítés
SALDO 2016

Róth - Adorján - Lukács – Veit (2009): PÉNZÜGYI SZÁMVITEL – FELADATOK Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ – a BSc (BA) felsőfokú képzés
oktatási anyaga
 
Egyéb segédletek: Egyéni konzultációra az előadó és a gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség. Igény szerint esetlegesen előre megbeszélt időpontban.