Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Gémesi Andrea;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja határidõre.
(1) első évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) egy PR aktivitás elemzése az előre egyeztetett szempontok
szerint.
A dolgozat terjedelme max 3 oldal, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

(2) második évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) egy szabadon választott termék/szolgáltatás PR stratégiai
koncepciójának / PR kampányának kidolgozása: célok, célcsoportok, PR eszközök és eredmények értékelése pontok beillesztésével
A dolgozat terjedelme max 7 oldal,, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

A házi dolgozatokat és zh-t javítani, pótolni nem lehet.
A dolgozatokat és a ppt-ket emlékeztetõ dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidõ napján, az óra helyén és idejében lehet
leadni. A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész elõadást meg kell tartani a jelen lévõknek.
Ellenkezõ esetben a két házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: Feladatkijelölés, a PR szerepe és fontossága a marketing kommunikációban
2. Előadás: PR tervezés folyamata,lépései
3. Előadás: Image és arculat elemei
4. Előadás: PR célcsoportok, belső és külső PR
5. Előadás: Belső PR eszközök:
6. Előadás: Külső PR eszközök
7. Előadás: Kiselőadás, PR gyakorlati példák a multinacionális és kkv szektorból
8. Gyakorlat: Feladatkijelölés
9. Gyakorlat: Terepmunka: első házi dolgozat elkészítése
10. Gyakorlat: Első házi dolgozat prezentációja.
11. Gyakorlat: Terepmunka: második házi dolgozat elkészítése
12. Gyakorlat: Második házi dolgozat prezentációja.
13. Gyakorlat: ZH
14. Gyakorlat: Félév zárása, opcionális pótlások
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi jegy:
30% zh
30% első házi dolgozat
40% második házi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Nyárády Gáborné, Szeles Péter Public relations
2011, Budapest, Perfekt Kiadó
Szeles Péter Public relations a gyakorlatban, 1999 Geomédia, Budapest
Harsányi Dávid: Marketingkommunikációs érthetően, 2011 Szókratész Kiadó
Az elõadások, kiselõadások anyaga.
Ajánlott irodalom: Sas István: Reklám és pszichológia, Kommunikációs akadémia, 2009 Budapest
Sas István: Az ötletes reklám, Kommunikációs akadémia, 2007 Budapest