Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMMD11GND - Menedzsment alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy ismerteti a termelés menedzsment problémaköreinek legfontosabb megoldási lehetõségeit valamint a termelõ- és szolgáltatórendszerek anyagi
folyamatok menedzselésével
kapcsolatos legfontosabb problémáit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Elemzõ munka készítése és prezentálása, évközi, csoportos feladat
A dolgozatok leadása is a Moodle rendszeren keresztül történik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, a termelõrendszerek mûködését leíró mutatók
2. A termékfolyamat mátrix
3. Elõrejelzési módszerek, Az állandó jellegû igény
4. Elõrejelzési módszerek, A trend jellegû igény és a szezonalitás
5. Az elõrejelzési hibák
6. Kapacitáselemzés
7. Kapacitás tervezés
8. A készletgazdálkodás problémái
9. A készletgazdálkodás költségei
10. Az örök dilemma: venni vagy gyártani
11. Lineáris termeléstervezési modellek
12. Az MRP jellemzõi
13. A JIT rendszer jellemzõi
14. Összefoglalás, szempontok a prezentáció elõadásához és az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei: Az elõadóval/gyakorlatvezetõvel vázlatszintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában elemzõ munka készítése és prezentálása, elõadása a félév második felében.
Az aláírás feltétele az évközi feladat határidõre történõ leadása és prezentálása.
Ha ez nem sikerül, akkor az „aláírás megtagadva”.
A gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi gyakorlata összes óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”). Nincs különbség az igazolt vagy igazolatlan hiányzás között.

A vizsgajegy megszerzésének feltételei: írásbeli vizsga a vizsgaidõszakban. Vizsgázni a vizsgaidõszakra kiírt vizsgaidõpontokban lehet: 3 alkalom lesz, ebbõl egy a vizsgaidõszak utolsó hetében.
Az érdemjegy kialakításának módja: Az év végi érdemjegy az elemzõ munkára szerezhetõ pontszám és a vizsgán megszerzett pontszám összege alapján a következõképpen alakul (maximális pontszám: 100):

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, melyek vázlata elérhetõ a Moodle rendszeren keresztül. A vázlat nem helyettesíti az aktív órai részvételt.
Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó

Ajánlott irodalom: Dr. Lovász Gabriella (2013): Termelésmenedzsment példatár, Óbudai Egyetem
Szaklapok, folyóiratok, online elérhetõ anyagok.