Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMVI11VLM Vállalkozás innováció
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy ismerteti a termelés menedzsment problémaköreinek legfontosabb megoldási lehetõségeit valamint a termelõ- és szolgáltatórendszerek anyagi
folyamatok menedzselésével kapcsolatos legfontosabb problémáit. Rávilágít az innováció fontosságára, a benne rejlõ lehetõségekre.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, a termelõrendszerek mûködését leíró mutatók
2. Elõrejelzési módszerek, Kapacitáselemzés, tervezés
3. A készletgazdálkodás problémái, költségei, termeléstervezési modellek
4. Az innováció fogalma, komplexitása, osztályozása
5. Az innováció mérésének lehetõségei, K+F, a szellemi tulajdon szerepe és védelme
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegy megszerzésének feltételei: írásbeli vizsga a vizsgaidõszakban. Vizsgázni a vizsgaidõszakra kiírt vizsgaidõpontokban lehet: 3 alkalom lesz, ebbõl egy a vizsgaidõszak utolsó hetében.
Az érdemjegy kialakításának módja: Az év végi érdemjegy a vizsgán megszerzett pontszám összege alapján a következõképpen alakul (maximális pontszám: 100):

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, melyek vázlata elérhetõ a Moodle rendszeren keresztül. A vázlat nem helyettesíti az aktív órai részvételt.
Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó
Pakucs-Papanek (2006): Innováció menedzsment kézikönv, Magyar Innovációs Szövetség
Ajánlott irodalom: Hámori-Szabó (2012): Innovációs verseny, Aula Kiadó
Szaklapok, folyóiratok, online elérhetõ anyagok.