Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Bukucs Erzsébet; Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplőit, a vállalkozások irányításának különböző
szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt
helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltételei:
Egy zárthelyi dolgozat megírása az utolsó konzultáció alkalmával. A dolgozatban az elméleti ismeretek számonkérése történik. Az aláírás feltétele:
a dolgozat össz pontszámának 50%-os teljesítése. Pótlási lehetőség: a vizsgaidőszak első két hetében aláíráspótló vizsgán.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma. Számviteli szabályozás szintjei. Számviteli alapelvek. Bizonylatok fogalma, fajtái, tartalma. Számvitel feladatai, a beszámoló fajtái és részei. A vállalkozás vagyona. Mérleg.
2. Egyszerű gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása, könyvvezetése. Értékelési szabályok, mérlegtételek bekerülési értékének és mérleg értékének meghatározása.
3. Bevételek, költségek és ráfordítások fogalma. Eredménykategóriák. Összetett gazdasági események hatása a mérlegre és az eredménykimutatásra, könyvvezetése
4. ÁFA elszámolás alapjai, Eszközök beszerzéséhez és értékesítéséhez kapcsolódó gazdasági események könyvvezetése. Devizás tételek értékelés. Devizás tételek könyvvezetése.
5. Zárthelyi dolgozat.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakítása a vizsgadolgozat összpontszáma alapján:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A moodle rendszerbe feltöltve.)
Számviteli törvény.
Ajánlott irodalom: Róth - Adorján - Lukács – Veit: Számviteli esettanulmányok 2017 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ
dr.Siklósi Ágnes, dr. Veress Attila: Könyvvezetés és Beszámolókészítés SALDO 2016
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Egyéni konzultációra az előadó és a gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség. Igény szerint esetlegesen előre megbeszélt időpontban.