Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes; Dr. Elek Erzsébet; Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG22MNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában, megismerje a vállalati pénzügyek specialitásait, különösen a finanszírozásra és a beruházás értékelésre vonatkozó ismereteket. További cél, hogy a hallgatók megismerjék a modern vállalati pénzügyek eszköztárát, és képessé váljanak a vállalatok alapvetõ pénzügyi dokumentumainak értelmezésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A gyakorlatokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
Két dolgozat minimum 50%-os teljesítése a 8. és a 13. héten (egyenként minimum 25%).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati pénzgazdálkodás, pénzügyi kapcsolatok, vagyon
2. Vállalati értékpapírok.
3. Vállalatértékelés, pénzügyi teljesítmények értékelése.
4. Finanszírozási stratégia alapelvei, fajtái. Belsõ és külsõ finanszírozási formák.
5. Hitelezés, hitelképesség
6. Tõkeszerkezet és tõkeköltség. Kockázati tõke.
7. Lízing, lízingpiac - Faktorálás, faktorpiac,
8. I. zárthelyi dolgozat
9. REKTORI – DÉKÁNI SZÜNET
10. Befektetési stratégia./ Finánc és reálbefektetések /
11. Beruházás-gazdaságossági számítások 1.
12. Beruházás-gazdaságossági számítások 2. – Forgótõke menedzsment.
13. II. zárthelyi dolgozat
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása, konzultáció.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házi dolgozat elkészítése és elfogadása félév teljesítésének feltétele. A házi dolgozat elkészítésének elmaradása esetén a hallgatótól az érdemjegy megtagadható. A zárthelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az aláíráshoz szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, vagy nem készítették el a házi dolgozatot, a pótlás nem engedélyezett. Írásbeli vizsga a tantárgy elméleti és gyakorlati tananyagából a vizsgaidõszakban.
A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
 0 – 50 %: elégtelen (1);
 51-62 %: elégséges (2);
 63 – 74 %: közepes (3);
 75 – 86 %: jó (4);
 87 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Ajánlott irodalom: Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.
Brealey – Meyers: Modern Vállalati Pénzügyek 1.-2., McGraw Hill – Panem, 1992.
Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
Fazakas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)