Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Andó E. Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: Menedzsment alapjai GVMMD11MTC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a hallgatók megismertetése az EEM azon eszközeivel, rendszereivel és folyamataival, amelyekre menedzserként szükségük lehet. További
cél, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a megismert eszközök alkalmazásába. Valamint cél, hogy a hallgatók EEM szemléletét a XXI. századi legújabb
gondolatok mentén formáljuk (pl. Google).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények: aktív részvétel a gyakorlatokon, csoportos prezentáció megtartása, 3 számonkérő megírása.
Mivel a tantárgyhoz nincs jegyzet, és a számonkérők anyagai 80-90%-ban az előadásokon hangzanak el, így az előadások látogatása „melegen” ajánlott.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A motiváció legújabb megközelítései (Collins, Ariely, Csíkszentmihályi). A motiváció klasszikus elméletei (Maslow, Herzberg, McGregor). Motiváció és ösztönzés. Munkakörök kialakítása. Toborzás és kiválasztás (eszközök és folyamatok). Toborzás és kiválasztás (tesztek megismerése és alkalmazása). Konfliktuskezelés (elmélet, teszt)
2. Konfliktuskezelés (az elmélet alkalmazása). Javadalmazás. Teljesítményértékelés (rendszerek és folyamatok). Teljesítményértékelés (alkalmazás). EEM stratégia, az EEM funkciói. Zárthelyi dolgozat. Karriermenedzsment.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás feltétele az összes gyakorlaton való részvétel, valamint a gyakorlaton tartott előadás.
Az aláírás a gyakorlat anyagából írandó, legalább elégséges eredményű ZH-val pótolható. Elégtelen eredmény esetén a hallgató nem szerzi meg az aláírást.
A félév során 3 számonkérő megírására kerül sor. Megajánlott jegyet az kaphat, aki mindhárom számonkérőt megírja, és mindhárom számonkérő jegye legalább közepes. A számonkérők kizárólag orvosi igazolással pótolhatók.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Megajánlott jegy hiányában a tárgy a félév végén, a félév teljes anyagából (előadás + gyakorlat) írandó ZH-val teljesíthető.
 
Kötelező irodalom: Szeghegyi Ágnes: Emberi erőforrás menedzsment, 2010. (letölthető elektronikus tananyag)
Laszlo Bock: A Google titok
Ajánlott irodalom: Abraham Maslow: Elmélet az emberi motivációról
Frederick Herzberg: Még egyszer: Miként motiválja alkalmazottait?
Douglas McGregor: X-elmélet, Y-elmélet
Csíkszentmihályi Mihály: Flow
Daniel Pink: Motiváció 3.0, Ösztönzés másképp
 
Egyéb segédletek: TED előadások (Daniel Pink, Dan Ariely, Csíkszentmihályi Mihály, Larry Smith, Simon Sinek, Sheryl Sandberg, Andrew McAfee)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minőségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint