Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Villamosmérnök-asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságossági számítások ismertetése. A menedzsment és szakterületi eljárásainak összefoglalása, a gyakorlati teendõk elsajátításának alapjainak elsajátítása. Az elméleti ismeretek esettanulmányokon, példákon történõ begyakorlása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zh Beszámoló írás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gazdálkodó egységek jellemzõi. Jellegzetes erõforrás-termék kapcsolatok. Az erõforrások csoportosítása.
2. Költség és eredmény kontrolling. A költségek különbözõ szempontok szerinti csoportosítása. A költségek elszámolása. Kalkulációs eljárások.
Példamegoldás.
3. A fedezeti költségszámítás. Költségreagálások. A költségreagálások számszerûsítése. Termékszerkezet kialakítása. Termékekre és a vállalkozás egészére vonatkozó számítások.
4. A befektetésekkel kapcsolatos számítások. Megtérülés illetve hozam számítások.
5. A gazdálkodó egységek eredmény-kimutatása, fõbb értékelõ mutatói.
6. Rendszertani, szervezési alapok. Az iparvállalat, mint gazdasági rendszer.. Információelméleti alapok. A döntési folyamat elemei. Szellemi alkotó technikák.
7. Vállalkozási alapfogalmak. A vállalkozások tevékenységi blokkjai. A vállalkozások választható formái.Vállalkozás alapítás, a vállalkozásk megszûnése.
8. A gazdálkodó egységek választható szervezeti formái. Statikus és dinamikus szervezetek.
9. A menedzsment és szakterületi eljárásai. Stratégiai menedzsment, marketing menedzsment.
10. A termelés menedzsment. A gyártás tervezése. A termelés tervezése rendelésre és raktárra történõ gyártás esetén.
11. Az anyaggazdálkodás menete, feladatai.Forgóeszközök, forgóeszköz lekötés. Készletszintek számítása.
12. Minõségmenedzsment. Minõségdíj modellek. Minõség és megbízhatóság. Környezet menedzsment.
13. Zh. Írás.
14. Pót zh., a félév kiértékelése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Beszámoló írás
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ Dr.Lehotai László: Vállalkozás-gazdaságtan BMF 2005
Dr. Kasza Jenõ Dr. lehotai lászló: Vállalkozás-gazdaságtan példatár. BMF 2005
Ajánlott irodalom: ChikánA. Vállalatgazdaságtan. Aula. Bp. 2005
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményével A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembe vételével az anyagot évente karbantartja.