Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Kiss Mariann;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
gazdaság makro jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben
való eligazodás segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a műszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A
tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az előadások és a gyakorlatok nem különülnek el, így a részvétel kötelező
- A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Egy dolgozat megírása 8. héten.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Makrogazdasági alapfogalmak és folyamatok
A makroökonómia alapösszefüggései, alapfogalmai. A makrogazdasági szereplők jellemzői. A makrogazdasági teljesítmények mérése, főbb mutatói, a mérés problémái. Makrogazdasági körforgás, a jövedelemáramlás számviteli modellje.
2. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
3. Pénz és bankrendszer
A pénz és a pénzhelyettesítők; pénzfunkciók. Pénzteremtés a modern bankrendszerben. Pénzkereslet és pénzkínálat
4. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
5. Egyensúly és egyensúly-hiány a makrogazdaságban
A fogyasztási kereslet tényezői, az egyensúlyi jövedelem kialakulásának folyamata. A pénzkínálat szabályozása kétszintű bankrendszerben. Az infláció. Az infláció okai, költségei, típusai. Stagfláció és defláció. A munkanélküliség típusai, mérése. A foglalkoztatottság, a foglalkoztatási válság.
6. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
7. Növekedés és ciklikusság
Gazdasági növekedés, a növekedés feltételei. A növekedés tényezői, csoportosításuk. A munkával kapcsolatos növekedési tényezők és szerepük a kibocsátás növelésében. A tőkével kapcsolatos növekedési tényezők és szerepük. A technikai haladás szerepe a gazdasági növekedésben.
Gazdasági ciklusok. Az akcelerátor és a multiplikátor-hatás.
8. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
9. Az állam gazdasági szerepe
A gazdaságstabilizáció és gazdaságpolitika lényege. Az állam feladatai tiszta piacgazdaságban. Az állami beavatkozás a vegyes gazdaságokban. Az állami beavatkozás eszközrendszere. Az állami tulajdon. Költségvetési politika, monetáris politika lényege és eszközei.
10. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
11. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok.
A külkereskedelem előnyei. Az állam szerepe a külkereskedelem alakításában. A gazdasági nyitottság. Nemzetközi pénz- és tőkeáramlás, nemzetközi fizetési mérleg; hatása a nemzetgazdaságokra. Nemzetközi gazdasági szervezetek. Nemzetközi vállalatok.
12. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
13. Az Európai Unió
Nemzetközi gazdasági integráció; az Európai Unió története, intézményrendszere, jellemzői, legfontosabb célkitűzései.
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 40 perc)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Horváth István Makroökonómia mérnököknek ÓE-KGK 4044 Budapest, 2015.
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2012