Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Medve András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
gazdaság makro jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy
elõkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon a részvétel kötelezõ
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat megírása 8. és a 13. héten.
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez
szükséges
pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdasági gondolkodás rövid története. A makroökonómia szereplõi, alapösszefüggései, alapfogalmai.
Jövedelem-áramlások. A makrogazdaság teljesítményének mérése.
A makrogazdaság piacai. Az árupiaci kereslet összetevõi. Fogyasztás megtakarítás.
2. Beruházás. Kormányzati kiadások. Export import.
Az árupiaci kereslet. Egyensúlyi jövedelem.
Pénzpiac. A pénz kialakulása pénztörténet, bankrendszer.
A pénzmennyiség szabályozása. Pénzpiaci egyensúly.
3. 1. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc).
Infláció. Az infláció típusai mérése.
Árupiaci kínálat. Munkapiac. Az árupiaci kínálat Makrogazdasági egyensúly. Munkanélküliség.
Az állam szerepe a makroökonómiában. Az állami szerepvállalás okai. Az állami beavatkozás eszközei. Monetáris és fiskális politika.
4. Nemzetközi gazdaságtan. Külkereskedelem, nemzetközi pénzügyek, tõkebefektetések típusai.
Nemzetközi gazdasági integráció; az Európai Unió története, intézményrendszere, jellemzõi, legfontosabb célkitûzései.
2. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc).
 
Kötelező irodalom: Horváth István: Makroökonómia mérnököknek (elektronikus jegyzet)
OE KGK 2015
Ajánlott irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek
Szemelvénygyûjtemény BMF KGK 2002
Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000