Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
makroökonómia kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A
tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makroökonómia alapösszefüggései, alapfogalmai. A makrogazdasági szereplõk jellemzõi. A makrogazdasági teljesítmények mérése, fõbb mutatói, a mérés problémái.
2. Makrogazdasági körforgás, a jövedelemáramlás számviteli modellje. A fogyasztási kereslet tényezõi, az egyensúlyi jövedelem kialakulásának folyamata.
3. A pénz és a bankrendszer.
A pénz és a pénzhelyettesítõk; pénzfunkciók. Pénzteremtés a modern bankrendszerben. A pénzkínálat szabályozása kétszintû bankrendszerben.
4. Az infláció. Az infláció okai, költségei. Az infláció típusai. Az infláció gazdasági következményei. Stagfláció és defláció.
5. Gazdasági növekedés, a növekedés feltételei. A növekedés tényezõi, csoportosításuk. A munkával kapcsolatos növekedési tényezõk és szerepük a kibocsátás növelésében. A tõkével kapcsolatos növekedési tényezõk és szerepük. A technikai haladás szerepe a gazdasági növekedésben.
6. ZH 1.
A munkanélküliség típusai, mérése. A foglalkoztatottság, a foglalkoztatási válság.
7. Az állam gazdasági szerepe. A gazdaságstabilizáció és gazdaságpolitika lényege. Az állam feladatai tiszta piacgazdaságban. Az állami beavatkozás a vegyes gazdaságokban. Az állami beavatkozás eszközrendszere. Az állami tulajdon. Költségvetési politika, monetáris politika lényege és eszközei.
8. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. A külkereskedelem elõnyei. Az állam szerepe a külkereskedelem alakításában. A gazdasági nyitottság.
9. Nemzetközi pénz- és tõkeáramlás, nemzetközi fizetési mérleg; hatása a nemzetgazdaságokra. Nemzetközi gazdasági szervezetek. Nemzetközi vállalatok. Nemzetközi gazdasági integráció; az Európai Unió története, intézményrendszere, jellemzõi, legfontosabb célkitûzései.
10. ZH 2.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja írásbeli vizsga, időtartalma 60 perc, a feladatok megoldásának értékelése pontozással történik.
A feladatok elméleti és gyakorlati jellegűek.
Szóbeli vizsgára nincs lehetőség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott eredmény, maga vizsga jegy.
 
Kötelező irodalom: Horváth István Makroökonómia mérnököknek ÓE-KGK 2015 c. jegyzet
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000