Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Biztonságtechnikai mérnök mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók a legfontosabb közgazdasági elmélet és módszertan döntésorientált megközelítésű gyakorlati alkalmazására készülnek fel, megismerve a
legfontosabb piacgazdasági kategóriákat, működési sajátosságaikat, kiemelve az egyéni, vállalati döntésekkel a kapcsolatukat. Az előadásokon a vezetői
döntéseket alátámasztó, az alapvető vállalati gazdálkodási feladatokat lefedő területek mellett a stratégia alkotás kerül bemutatásra.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy teljesítése egyéni feladat elkészítésével, védésével, továbbá a félév végi zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítésével
valósul meg. Az előadás vázlatok és választható témalista, amely a Moodle-ban található, alapján történik az egyéni feladatok megoldása. Továbbá az
előadásokon elhangzó kérdések kifejtésével többlet pontok szerezhetők.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Üzleti vállalkozás - gazdasági tevékenység. Vállalkozás elméletek. Termékpálya, értéklánc.
Magyarországi vállalati struktúra, jellemzése (KSH adatbázis alapján). Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák). Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák, fedezet) - számítási
2. Vállalati környezet és vállalati döntések. Versenykörnyezet hatása az egyéni vállalati döntésekre. Költség, önköltség – költséggazdálkodás. Vállalati erőforrások, tulajdonságok.
Környezet elemzési módszerek (PEST, PESTEL, STEEP) szerepe. Termékpálya, termékszerkezet értelmezése a kkv szektorban. Egyéni feladat, témaválasztás, esettanulmány – feladatkiadás.
3. Tárgyiasult erőforrások - működés feltételrendszer kapcsolata. Nem tárgyiasult erőforrások - működés feltételrendszer kapcsolata. (humán erőforrás, innováció, információ), szerepe a stratégiában.
Tárgyi eszközgazdálkodási feladatok (beruházás, üzemfenntartás, termelési szerkezet és beruházás kapcsolódások). Cost and profit analysis.
4. Stratégiaalkotás (sajátosságai a kkv-k esetében). Társadalmi szerep, társadalmi felelősségvállalás, üzleti etika. Vállalati tevékenységek – gazdálkodás.
Vállalati stratégiák.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az értékelés összetevői:
• Írásbel zárthelyi dolgozat: 50 pont
• Az egyéni feladat (esszé): 30 pont
• Prezentáció, kérdések (védés): 20 pont (A félévközi opcionálsi feladatokkal +10 pont szerezhető.)
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag -előadások vázlata (ppt)
Kaplan, R. S. – Atkinson, A. A.: Vezetői üzleti gazdaságtan. Panem Business Kft., E-book Budapest, (ill. papír: 2003 (ISBN 963 545 375 2))
Ajánlott irodalom: Anthony, R. N. – Govindarajan, V.: Menedzsmentkontroll-rendszerek. Panem Könyvkiadó Kft., Budapest, 2009 (ISBN 978-963-545-512-6); Turčeková,N. –
Svetlanská, T. – Takács I. (2016): Business Economics – International V4 Studies. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad University Studies
Grant No. 61200004. 109. p; Sadov, R. - Takács-György, K. (2016): Selected chapters from Strategic Management. Nitra. International Visegrad Fund´s,
Visegrad University Studies Grant No. 61200004. ISBN 978-80-552-1509-9. 86. p; Takácsné György K, Takács I (2014): Jellemző-e a stratégiai
gondolkodás az Észak-magyarországi régió kkv-szektorában?. Competitio 13:(1) pp. 88-100.
Gazdasági és tudományos, szakfolyóiratok (Figyelő, Heti Világgazdaság, Vezetéstudomány, Competicio, Harvard Business Press) előadásokon ajánlott
cikkei.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000