Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Prof. Dr. Takács István Oktatók: Prof. Dr. Takács István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozások komplex elemzésének elsajátítása: a hallgatók felkészítése a pénzügyi elemzés módszereinek készség szintű alkalmazására, a magyar
vagy nemzetközi vállalat pénzügyi helyzetéről értékelés készítésére, pénzügyi állapotuk összehasonlítására. A vállalati működés és a pénzügyi
eredmények közötti kapcsolat megértésével a hallgató képes lesz mélyrehatóan elemezni és az alapján a jövőbeli elvárásokat és pénzügyi célokat
megjelölni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 magyar és 2 idegen nyelvű szakcikkből cikkenként 1500 ±100 karakter terjedelmű kivonat készítése és megküldése a félévi utolsó konzultációját
megelőző napig.
A vizsga módja: vizsga: írásbeli esszé megküldése legkésőbb meghirdetett vizsgaidőpont kezdete előtt 48 órával; prezentáció időtartama 10 perc,
amit további 10 perc időtartamú vita követ
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: A pénzügyi elemzés információbázisa: számviteli standardok: IAS, US GAAP, magyar számviteli törvény
Gyakorlat: Az éves beszámoló részei, információtartalma, belső összefüggések
2. Előadás: Mérleg és eredménykimutatás elemzésének mutatószámrendszere, szerkezeti elemzések, kiemelten a tőkeszerkezet összefüggései
Gyakorlat: Tőzsdei és tőzsdén nem jegyzett cégek pénzügyi helyzetének összehasonlító elemzése

3. Előadás: Likviditás tartalma, likviditási mérlegek, likviditás elemzése, fedezeti elemzés
Gyakorlat: Tőzsdei és tőzsdén nem jegyzett cégek likviditási helyzetének összehasonlító elemzése
4. Előadás: Pénzügyi tervezés, elemzés, ellenőrzés összefüggése, eszközei
Gyakorlat: Rövid, közép és hosszú távú pénzügyi tervek
5. Előadás: Pénzügyi kockázatok azonosítása, elemzése, fizetésképtelenség előrejelzési módszerei
Gyakorlat: Scoring, ranking, csődelőrejelzési modellek alkalmazása


 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az értékelés összetevői:
• Az egyéni feladat (esszé): 60%
• Prezentáció, kérdések (védés): 40%.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga: témalistából választott téma 12-15 oldal terjedelmű esszé jellegű kidolgozása (min. 10 magyar és idegen nyelvű, nem tananyag forrás
feldolgozásával); valamint 10 perc időtartamú szóbeli prezentációja (ppt vagy Prezi használatával)
 
Kötelező irodalom: Brealy, R. – Myers, S. C.: Modern Vállalati Pénzügyek, Panem Kiadó 2011. kijelölt fejezetek
Bíró-Kresalek-Pucsek-Sztano: A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése. Perfekt Kiadó, 2007
Ajánlott irodalom: Gazdasági és tudományos, szakfolyóiratok (Portfolio.hu, Figyelő, Heti Világgazdaság) előadásokon ajánlott cikkei.
Virág Miklós: Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés Aula, 2004
Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003.
Takács I, Benedek A (2016): A kkv-k gazdasági helyzete és együttműködési hajlandósága az Észak-magyarországi Régióban. In: Takácsné György
Katalin (szerk.). Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között: XV. Nemzetközi Tudományos Napok. Gyöngyös. 1704 p. Károly Róbert
Főiskola. pp. 1509-1517. (ISBN:978-963-9941-92-2)
Takács I (2014): Az Észak-magyarországi régió pozicionálása a gazdasági-társadalmi jellemzők alapján. KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / ECONOMISTS FORUM 17:
(116-117) pp. 114-135.
Takács I (2001): Elemzés. Gödöllő: SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 172 p.
Takács I (2001): Elemzés példatár. Gödöllő: SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 89 p.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei: