Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 15
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
 
Előtanulmányi feltételek: A 2018-19 I. félévre érvényes előzetes szakdolgozati feladatlap leadása április 30-ig
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 8 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
 
Oktatási cél: A tanulmányok lezárásaként a hallgatók szakdolgozatot készítenek, mely bizonyítja, hogy a hallgató a tanultakat komplex módon egy adott
témával összefüggésben, konstruktív módon használni tudja. Az MSc szakon a konzultációk száma minimálisan 6, melyet a hallgató a végzés elõtti
utolsó két szemeszterben köteles teljesíteni. A harmadik szemeszterben konzultáció formájában (2 alkalom), a negyedik szemeszterben pedig a
„Diplomamunka” c. tárgy felvételével (4 alkalom).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Folyamatos egyeztetés és konzultáció a belső konzulenssel.
- Folyamatos munka a félév során, és a munkának a bemutatása a belső konzulens felé.
- Határidőre történő dolgozat leadás a szükséges nyomtatványokkal együtt, megadott formátumban

FIGYELEM:
- A konzultációk (min. 4 alkalom) elmulasztása miatt a szakdolgozat beadása megtagadható!
- A hallgatónak a szorgalmi időszak minden hónapjában havonta legalább egyszer konzultálnia kell a témavezető oktatóval!
- A határidők be nem tartása estén a hallgató letiltásra / törlésre kerül, és a tantárgyat újra fel kell venni, illetve az új határidőknek
megfelelően kell eljárni.
A dolgozatírásra a TVSZ és az Ügyrend ide vonatkozó pontjai relevánsak!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A konzultációkat a hallgató idõben egyenletesen elosztva, úgy köteles teljesíteni, hogy a konzulens folyamatosan nyomon tudja követni az önálló munkavégzését. Ennek nem teljesülése esetén, a konzulens megtagadhatja a záróvizsgára bocsátást!
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
aláírás
 
Kötelező irodalom: A konzulens által kijelöltek, illetve a saját kutató munka során talált más források!
 
Egyéb segédletek: A diplomamunkához kapcsolódó teendők kivonata: http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/Altkov3-18191.pdf