Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ ismeretanyag elsajátítása, amely a jogi alapismeretekre építve megismerteti a hallgatókat a gazdasági jog fõbb területeivel,
kereskedelmi szerzõdések típusaival, a gazdasági társaságokra vonatkozó alapvetõ szabályokkal, amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is
alkalmazhatnak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások és gyakorlatok órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A társasági jog kialakulása, fejlõdése. A társasági jog Magyarországon.2. A társasági jog jogági kapcsolatai.
A társasági jog alapelvei.
3. A gazdasági társaságok alapítása, nyilvántartásba vétele. A non-profit gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok.

4. A gazdasági társaságok szervezetére, vezetõ tisztségviselõire vonatkozó szabályok, a társaság képviselete.
5. A gazdasági társaságok mûködése: határozatok felülvizsgálata, tag kizárása, kisebbségi jogok.

6. A gazdasági társaságok törvényes mûködésének biztosítékai: felügyelõ bizottság, könyvvizsgáló, cégbírósági törvényességi felügyelet.
.
7. Befolyásszerzés más gazdasági társaságban. Az elismert és a tényeleges vállalatcsoport.
A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszûnése.
8. Végelszámolás és felszámolási eljárás.
A gazdasági társaságok jogutódlással való megszûnése. Átalakulás, egyesülés (össze- és beolvadás), szétválás (ki- és különválás)
9. A közkereseti és a betéti társaság.
10. A korlátolt felelõsségû társaság.
11. Egyszemélyes társaság.
12. A részvénytársaság: általános jellemzõi, alapítási ill. mûködési formái, a részvény, átalakulása, megszûnése.
13. A zártkörûen mûködõ részvénytársaság: kibocsátható részvények, a részvény-átruházás szabályai, a részvényesek jogai és kötelezettségei, szervezete, az alaptõke felemelése és csökkentése.
14. A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság: kibocsátható részvények, alapítása, szervezete, az alaptõke felemelése és csökkentése.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
Elõ vizsga lehetõsége a szorgalmi idõszakban.
A vizsgafeladatok az elõadások témáira épülnek.
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás (szerk.) Üzleti jog Typotex 2008
Ajánlott irodalom: 1991. évi XLIX. törvény a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról
2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról