Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja átfogó képet adni a marketing tervezés folyamatáról lépéseiről és elemeiről. A marketing-mix elemeinek és kapcsolatainak bemutatása
és ezek tudatos és átgondolt felhasználására gyakorlati példák ismertetése a tárgy kiemelt feladata.
Különös figyelmet fordítunk a marketing elméletben és- gyakorlatban bekövetkezett változásokra, az újabb marketingfelfogásokra és módszerekre,
egyebek között a kapcsolatépítés, a marketingkommunikáció új módszereire.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 évközi zh
a gyakorlati órákra adott feladatok teljesítése (házi dolgozat részek)
1 házi dolgozat prezentációja
1, az első előadáson leegyeztetet témában történő kiselőadás megtartása plusz pontért

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése
a félév aláírásának feltétele. Ugyanez érvényes a kiselőadásokra is.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

Házi dolgozat rész:
Az első szemináriumi órán kiadott szolgáltatás/ márka/ termék marketing mixre vonatkozó stratégia koncepciójának kidolgozása (környezeti elemzés
(szekunder adatgyűjtés, SWOT, célok, célcsoportok, marketing eszköztár elemei, eredménymérésre tett javaslatok) 8-10 oldal
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Bevezetés a holisztikus marketingbe GY: Félévközi feladatok ismertetése 09.10.
2. EA: Marketing környezet elemzése GY: Környezetelemzés a gyakorlatban.09.17.
3. EA: Fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők, GY: fogyasztói magatartás a gyakorlatban, kötelező részvétel a Kutatók Éjszakáján a szemináriumon egyezetett módon 10.01. előadás és gyakorlat helyett 09.24.
4. EA: GY: Terepmunka a házi dolgozathoz tartozó környezeti elemzés, szekunder adatgyűjtés és SWOT önálló elkészítése 10.08.
5. EA: C Marketing kutatás, kvalitatív és kvantitatív technikák GY: Marketingkutatás a gyakorlatban 10.13.
6. EA: Marketing kutatás, kvalitatív és kvantitatív technikák GY: Marketingkutatás a gyakorlatban 10.15.
7. SZÜNET 10.22.
8. EA: Célpiaci marketing, Termék és szolgáltatáspolitika GY: Célpiaci marketing gyakorlatban, első ZH. 10.29.
9. EA: Csatornapolitika Árpolitika, ártaktika GY: Házi dolgozat elő részének prezentációja: szekunder elemzés, SWOT analízis, marketing célok és célcsoportok bemutatása 11.05.
10. EA: BTL eszközök GY: Kommunikációs trendek a gyakorlatban 11.12.
11. EA, GY: ATL eszközök elméletben és gyakorlatban 11.19.
12. EA: GY: Kötelező részvétel a FIKUSZ konferencián a szemináriumon egyezetett módon 11.26.
13. EA: 2. ZH, GY: a házi dolgozat második részének prezentációja (marketing mix ismertetése és eredmények mérésére javaslat), félév lezárása 12.03.
14. EA GY: Opcionális pótlás 12.10.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy:
2 zh (40%)
2 házi dolgozat prezentációja (20%-20%) és az órai aktivitás (20%)
 
Kötelező irodalom: előadások anyaga
-Kiss Marian: Marketing alapjai
-Philip Kotler – Kevin Lane Keller: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012
Ajánlott irodalom: • Józsa László – Piskóti István – Rekettye Gábor – Veres Zoltán: Döntésorientált marketing. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2005
• Jäckel Katalin-Nagy Orsolya: Üzleti terv készítése 2010. Perfekt Kiadó Budapest
Marketing& Menedzsment folyóirat tanulmányai