Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Almádi Bernadett;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A megfelelõ pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Egy dolgozat sikeres teljesítése a 13. héten, azaz minimum 50%-os szint elérése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A modern pénz teremtése. Bankrendszer, jegybanki szabályozás
Gyakorlat: Pénz idõértéke, betéti kamatszámítás.
2. Pénzintézeti szektor, kereskedelmi bankok, és üzletágai.
3. A bankok aktív üzletágai
Gyakorlat: Járadékok, annuitás számítás.
4. Lízing, faktorálás, forfait, kockázati tõke.
5. Értékpapírok, értékpapírpiacok
Gyakorlat: A hitellel kapcsolatos számítások.
6. Tõzsde
7. Államháztartás
Gyakorlat: A váltóval kapcsolatos számítások.
8. Központi kormányzati költségvetés.
9. Államháztartási saldo, államadósság
Gyakorlat: A kötvénnyel kapcsolatos számítások.
10. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak
11. Nemzetközi pénzügyi intézmények
Gyakorlat: a részvénnyel kapcsolatos számítások
12. Nemzetközi pénzügyi rendszer
13. Európai monetáris együttmûködés
ZÁRTHELYI DOLGOZAT a pénzügyi matematika részbõl.
14. PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
- 0 – 49 %: elégtelen (1);
- 50-61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A zárthelyi dolgozatok pótlása a szorgalmi idõszak 14. hetében, valamint a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapján lehetséges aláíráspótló vizsga
formájában azon hallgatók számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az aláíráshoz szükséges
pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, a pótlás nem engedélyezett, így letiltásra
kerülnek. Írásbeli vizsga a tantárgy elméleti tananyagából a vizsgaidõszakban.
 
Kötelező irodalom: - Pappné Dr. Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai – elméleti alapozó ÓE jegyzet, Bp, 2011
- Gyulaffy Béláné dr Berényi Mária: Pénz – pénzügyi összefüggések Saldo, Bp, 2006
- Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematikába. 2011,OE jegyzet, Budapest
Ajánlott irodalom: - Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
- Fazekas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)