Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kereskedelmi, illetve a szervezeti piacokra jellemző folyamatok megismerése, a kereskedelem marketingspecifikumainak elsajátítása az elméleti
ismeretek gyakorlati alkalmazása, amelynek alapján a hallgatók önállóan is képesek marketingstratégia alkotására a kereskedelem különböző
területein. A tantárgy szintetizáló jellegű, alapvető célja a kereskedelmi és marketing folyamatok összefüggéseire.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Kereskedelem a gazdaságban, a szervezeti piac
A kereskedelmi fejlődés elméletei
A kereskedelmi formák, többcsatornás kiskereskedelem
Kooperáció a csatornában, franchise rendszerek, kapcsolathálók

2. Választékpolitika
Választékterv, kategóriamenedzsment, merchandising
Visual merchandising, bolti atmoszféra
Árstratégia, speciális árképzési formák
3. Kiskereskedelmi kommunikáció
Eladáshelyi kommunikáció, outstore/onstore/instore marketing
Kiskereskedelmi szolgáltatások, minőségmérés
4. Telephelyválasztás, modellezés
Kiskereskedelmi stratégia, kiskereskedelmi-mix – szintetizálás, átfogó modell
5. Ajánlatok kidolgozása és értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tantárgy teljesítésének feltétele csoportos házi dolgozat benyújtása, amely az érdemjegybe 40%-os súllyal számít.
Az írásbeli vizsga a megadott irodalmakra, valamint az előadások, szemináriumok anyagaira épül, az érdemjegy feltétele a vizsga legalább 50 százalékos teljesítése.
Érdemjegy:
0-51 elégtelen
52-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles
 
Kötelező irodalom: Agárdi Irma: Kereskedelmi marketing és menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.
Kelemen-Erdős Anikó: A kiskereskedelmi versenyelőny eszközrendszere. Az élelmiszer-kiskereskedelem példája. Vezetéstudomány, 48 (12). pp. 50-60.,
2017.
Ajánlott irodalom: Törőcsik Mária: Kereskedelmi marketing, KJK, Budapest, 1998.
Ford, David: Business marketing, KJK – KERSZÖV, Budapest, 2003.
Pénzes Györgyné: Kereskedelmi marketing, Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2005.
Kereskedelmi marketing jegyzet, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2002.