Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A modern szervezetek mûködésének, típusainak, belsõ hierarchiájának, a vezetés-és döntéselmélet szervezet-szociológiai eredményeinek bemutatása, a gyakorlati életbe kikerülõ szakemberek szervezetekbe való beilleszkedésének elõsegítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika és követelmények ismertetése
2. Szervezet és szervezettség, a formális és az informális szervezetek
3. A szervezetek osztályozása, a szervezet mint nyílt rendszer
4. Vezetéselmélet és döntéselmélet.
5. Vezetõi szerep, vezetési stílusok
6. A döntések válfajai és a korlátozott racionalitás
7. A szervezetek felépítése, hierarchia és ellenõrzés, értékek és prioritások.
8. A személyiség és a szervezet, a munkával való elégedettség kérdése.
9. A kommunikáció típusai, hatalom és befolyás, a konformitás a szervezetben.
10. A szervezet fejlesztése, konfliktus és harmónia problémái.
11. A szervezet és környezete kölcsönhatása, a szervezet adaptációja.
12. A globalizáció és a szervezetek új kihívásai.
13. A multinacionális szervezetek
14. A nemzetközi szervezetek és a terrorizmus kérdése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli. Két esszékérdésre a helyesen megadott válaszok alapján, az órai elõadások és a tankönyv anyagából.
A pótlás módja: A tanulmányi- és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint.
 
Kötelező irodalom: Csepeli György: A szervezkedõ ember. Budapest, 2001, Osiris Kiadó