Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMSM12MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A Számvitel I. tantárgy keretében elsajátított összefüggésekbõl kiindulva a mérleghez kapcsolódó fogalmaknak, a mérlegsorhoz kapcsolódó legjellemzõbb gazdasági események könyvelésének, a mérlegtételek értékelésének a megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A zh az 5. és a 13. héten a gyakorlatokon kerül megírásra
Pót zh a 14 héten csak a hiányzó zh-ból
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Immateriális javak és Tárgyi eszközök
fogalmak, csoportosítások, mérlegtételek értékelése, vonatkozó könyvelési tételek mérlegre és eredményre gyakorolt hatása
2.
3.
Vásárolt és saját termelésû készletek
fogalmak, csoportosítások, mérlegtételek értékelése, vonatkozó könyvelési tételek mérlegre és eredményre gyakorolt hatása
4.
5. Követelések, pénzeszközök
fogalmak, csoportosítások, mérlegtételek értékelése, vonatkozó könyvelési tételek mérlegre és eredményre gyakorolt hatása
7. Értékpapírok
fogalmak, csoportosítások, mérlegtételek értékelése, vonatkozó könyvelési tételek mérlegre és eredményre gyakorolt hatása
11. Kötelezettségek
fogalmak, csoportosítások, mérlegtételek értékelése, vonatkozó könyvelési tételek mérlegre és eredményre gyakorolt hatása
12.
13. Idõbeli elhatárolások
fogalmak, csoportosítások, mérlegtételek értékelése, vonatkozó könyvelési tételek mérlegre és eredményre gyakorolt hatása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.
A félévközi jegy megszerzésének feltétele két félévközi dolgozat megfelelõ szintû megírása (a dolgozatok összpontszámának minimuma 50%), valamint az elõírt négy beadandó munka leadása.
Pótlás módja: a vizsgaidõszak elsõ tíz munkanapján kijelölt vizsganapon.
A pótlás formája írásbeli dolgozat. Indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával
A feladatok és elméleti kérdések megoldásának értékelése pontozással történik, amely alapján a félévközi jegy megállapításra kerül.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)

 
Kötelező irodalom: 1. A 2000. évi C tv. a számvitelrõl
2. Példatár vizsgára készülõk számára (szerk.: Gombaszögi Ildikó)
Ajánlott irodalom: 1. Dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban – SALDO (kijelölt anyagrész)
2. Adorján-Lukács-Róth-Veith: Számviteli esettanulmányok