Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Horváth István;
 
Előtanulmányi feltételek: GGXKG1MBTE
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makroökonómia fõ kérdései, rövid története. A makrogazdaság teljesítményének mérése. Makrogazdasági körforgás. A jövedelem és fogyasztás, fogyasztás és megtakarítás összefüggései. (Fogyasztási és megtakarítási függvények)
2. A makrokeresleti függvény levezetése. (Fogyasztási és beruházási kereslet, multiplikátor hatás, egyensúlyi jövedelem, árupiaci összkereslet, makrokeresleti függvény.)
Makrokínálati függvény levezetése. (Makroökonómiai termelési függvény, munkapiac, munkanélküliség, keynesi munkapiac, aggregált kínálat függvénye)
3. Pénz, modern pénzrendszer. (Pénzfunkciók, pénzügyi rendszer, monetáris eszközök, pénzpiac)
Gazdasági növekedés. (A növekedés tényezõi, humán tõke elméletek, Jánossy trendvonal-elmélete, növekedési szakaszok, sajátosságok, típusok.)

4. Infláció, infláció és munkanélküliség (Az infláció fogalma, fokozatai, okai, aniinflációs gazdaságpolitika
5. Az állam szerepe a gazdaságban. A globális kereslet szabályozása. A fiskálisok és a monetárisok vitája. "Keverék" poltika.
 
Kötelező irodalom: Horváth István Makroökonómia mérnököknek elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000