Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképesítés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Ferenczi Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
makroökonómia kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való
eligazodás segítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A teljesítés feltétele 1 db elégséges szintű zárthelyi dolgozat megírása. Az elégséges jegy megszerzésének feltétele a dolgozat minimum 50%-os
teljesítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makroökonómia alapösszefüggései, alapfogalmai. A makrogazdasági szereplők jellemzői. A makrogazdasági teljesítmények mérése, főbb mutatói, a mérés problémái. Makrogazdasági körforgás, a jövedelemáramlás számviteli modellje. A pénz és a bankrendszer.
A pénz és a pénzhelyettesítők; pénzfunkciók. Pénzteremtés a modern bankrendszerben. A pénzkínálat szabályozása kétszintű bankrendszerben.
2. Az infláció. Az infláció okai, költségei. Az infláció típusai. Az infláció gazdasági következményei. Stagfláció és defláció.
Gazdasági növekedés, a növekedés feltételei. A növekedés tényezői, csoportosításuk. A munkanélküliség típusai, mérése. A foglalkoztatottság, a foglalkoztatási válság.
3. Az állam gazdasági szerepe. A gazdaságstabilizáció és gazdaságpolitika lényege. Az állam feladatai tiszta piacgazdaságban. Az állami beavatkozás a vegyes gazdaságokban. Az állami beavatkozás eszközrendszere. Az állami tulajdon. Költségvetési politika, monetáris politika lényege és eszközei.
4. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. A külkereskedelem előnyei. Az állam szerepe a külkereskedelem alakításában. A gazdasági nyitottság. Nemzetközi pénz- és tőkeáramlás, nemzetközi fizetési mérleg; hatása a nemzetgazdaságokra. Nemzetközi gazdasági szervezetek. Nemzetközi vállalatok. Nemzetközi gazdasági integráció; az Európai Unió története, intézményrendszere, jellemzői, legfontosabb célkitűzései.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Horváth István: Makroökonómia mérnököknek (elektronikus jegyzet)
OE KGK 2015
Ajánlott irodalom: P. A. Samuelson – W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó, 2012.