Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kóczy Á. László Oktatók: Dr. Nagy Viktor; Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az általános statisztikai ismeretekre építve a hallgatók képesek legyenek a fõbb gazdasági folyamatok elemzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy teljesítéséhez szükséges az elõadásokon/gyakorlatokon/konzultációkon tárgyalt, illetve kijelölt anyagok ismerete.
A kurzus során kötelezõ a gyakorlatok látogatása, az elõadás látogatása ajánlott.
A hallgató két zárthelyi dolgozatot ír a szorgalmi idõszakban. A dolgozatokon 50-50 pont szerezhetõ. Az aláírás feltétele legalább 51 pont elérése.
A gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket (30%).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Statisztikai alapfogalmak: statisztika tárgya (szerepe), sokaság, ismérv, adat, csoportosítás, összehasonlítás, viszonyszámok, átlagok.
2. Mennyiségi és idõbeli ismérv szerinti elemzés: statisztikai sorok, grafikus ábrázolás, helyzetmutatók, szóródási mutatók, aszimmetria, koncentráció, idõsorok elemzése.
3. Egyszerû és csoportosító táblák elemzése, kombinációs táblák elemzése: asszociáció, vegyes kapcsolat, korreláció.
4. Egyszerû és csoportosító táblák elemzése, kombinációs táblák elemzése: asszociáció, vegyes kapcsolat, korreláció.
5. Összetett intenzitási viszonyszámok (fõátlagok) összehasonlítása: standardizálás, különbség- és hányadosfelbontás.
6. Érték- ár- és volumenindexek: egyedi és aggregát indexek, átlagformák, összefüggések az indexek között.
7. Zárthelyi dolgozat
8. Mintavételi eljárások. Statisztikai becslések: becslõfüggvényekkel szemben támasztott követelmények, intervallumbecslés, konfidenciaintervallum rétegzett becslés esetén, minta elemszámának meghatározása.
9. Hipotézisvizsgálat: elkövethetõ hibák, egymintás próbák (várható értékre, sokasági szórásra, arányszámra), kétmintás próbák (két sokaság várható értékének különbségére, két sokasági arányra, két sokasági szórás egyezõségére), illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat, varianciaanalízis.
10. Kétváltozós korreláció- és regressziószámítás.
11. Többváltozós korreláció- és regressziószámítás.
12. Idõsorok összetevõinek vizsgálata: additív és multiplikatív komponensek, trendszámítás, szezonalitás, korrekciós tényezõk, véletlen tag, elõrejelzések.
13. Összefoglalás
14. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A két zárthelyi dolgozaton szerzett jó (4) és a jeles (5) eredmények (75 illetve 87 ponttól) megajánlásra kerülnek.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A hallgató vizsgadolgozatot ír. A dolgozaton 50 pont szerezhetõ. A jegy kialakításának szempontjai a dolgozaton szerzett pontok alapján: 0-25 pont:
elégtelen (1); 26-31 pont: elégséges (2); 32-37 pont: közepes (3); 38-43 pont: jó (4); 44-50 pont: jeles (5).
A vizsgán csak számológép (tehát pl. telefon és társai nem) és bejegyzésmentes képletgyûjtemény használható, melyet az oktató szúrópróbaszerûen
ellenõriz.
 
Kötelező irodalom: Dr. Nagy Viktor: Statisztika I. (elektronikus formában a Moodle rendszerbõl letölthetõ könyv)
Általános statisztika II. (szerk.: Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Ajánlott irodalom: Általános statisztika I. (szerk.: Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár I. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár II. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika, Aula Kiadó, Budapest
Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, Budapest
Hunyadi László – Vita László: Statisztika I. (Bologna-Tankönyvsorozat) Aula Kiadó
Hunyadi László – Vita László: Statisztika II. (Bologna-Tankönyvsorozat) Aula Kiadó
Ilyésné Molnár Emese - Lovasné Avató Judit: Statisztika feladatgyûjtemény I. Perfekt
Ilyésné Molnár Emese - Lovasné Avató Judit: Statisztika feladatgyûjtemény II. Perfekt