Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelési és szolgáltatási folyamatok alapvető lépéseit és tulajdonságait, valamint bemutassa a
termelési és szolgáltatási feladatok tervezéséhez és azok hatékony végrehajtásához szükséges alapvető módszereket. A félév során a hallgatók
megismerkednek a termelési feladat előrejelzési módszereivel, az erőforrások biztosításához kapcsolódó feladatokkal és feltételekkel, valamint a
készletezési problémák kezelésével. A tananyag feldolgozása során az elméleti alapok áttekintése mellett gyakorlati példák megoldásának és
esettanulmányok feldolgozásának segítségével a hallgatók a gyakorlati alkalmazásba is betekintést nyerhetnek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Előadások és gyakorlatok rendszeres látogatása. A félév során 3 előadáson van katalógus, mely során 1 hiányzás fogadható el.
A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlatokról 2 hiányzás fogadható el.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a termelésmenedzsmentbe; A termelésmenedzsment helye és szerepe a menedzsment területén, termelő és szolgáltató rendszerek, A tömegszerűség lényegi kérdései, Alapvető előrejelzési számítások állandó jellegű igény esetén
2. A termék-folyamat mátrix; Gyártási típusok, Termék-életgörbe; Előrejelzési modellek trend jellegű igény esetén
3. Előrejelzési modellek vizsgálata szezonalitás megjelenése esetén; Az előrejelzési modellek általánosíthatósága
4. Az előrejelzési modellek hibái és azok kezelése; A követőjel fogalma és gyakorlati alkalmazása
5. A rövidtávú kapacitás elemzése, Kapacitás és hatékonyság, Tanulási hatás, Termelőrendszerek megbízhatósága
6. A hosszú távú kapacitás elemzés problémái és stratégiai lehetőségei, mérettől függő gazdaságosság és bizonytalanság kezelése hosszú távon
7. Készletgazdálkodás alapvető fogalmai, Készletek típusai, Mutatószámok, Készletező rendszerek, Készletvizsgálati módszerek, Készletgazdálkodási modellek
8. Készletgazdálkodás; Készletszintek meghatározása, rendelési és biztonsági készletszint, Költségfüggvények
9. Lean menedzsment alapjai
10. Szükséglettervezés; MRP, ERP rendszerek,
11. Alkalmazott rendszerelméleti irányok, Kaizen, Lean, JIT, PDCA ciklus
12. Esettanulmány feldolgozása
13. Zárthelyi dolgozat
14. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félév sikeres zárásának feltétele az évközi ZH legalább 51%-os teljesítése. A tárgyból szerezhető érdemjegyet 100%-ban a ZH eredménye határozza meg! A féléves teljesítmény értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-50% elégtelen
51-60% elégséges
61-75% közepes
76-90% jó
91-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az évközi ZH eredménye adja a félévzáró jegyet. Aláírás pótlásra és jegyszerzésre a vizsgaidőszak első hetében csak annak van lehetősége, aki az
írásbeli dolgozat idején igazoltan van távol.
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó;
Lovász Gabriella (2013): Termelésmenedzsment példatár. Óbudai Egyetem. KGK-VMI. Egyetemi elektronikus jegyzet.
Ajánlott irodalom: Koltai Tamás (2011): Példatár a Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Termelésmenedzsment, Termelésszervezés és Projektmenedzsment tárgyakhoz, BME
elektronikus jegyzet
James P. Womack – Daniel T. Jones (2009): LEAN szemlélet. A veszteségmentes, jól működő vállalat alapjai. Bp.: HVG Kiadó