Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMVI11VNM Vállalkozás innováció
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelési és szolgáltatási folyamatok alapvető lépéseit és tulajdonságait, valamint bemutassa a
termelési és szolgáltatási feladatok tervezéséhez és azok hatékony végrehajtásához szükséges alapvető módszereket. A kurzus során a hallgató
megismerkedik a vállalati környezet, termék, szolgáltatás, folyamat, stb. fejlesztési lehetőségeivel, a menedzsment problémákkal.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Előadások és gyakorlatok rendszeres látogatása. A félév során 3 előadáson van katalógus, mely során 1 hiányzás fogadható el.
A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlatokról 2 hiányzás fogadható el.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a termelésmenedzsmentbe; Előrejelzési modellek állandó és trend jellegű igény esetén A termék-folyamat mátrix; Gyártási típusok, Termék-életgörbe
2. Előrejelzési modellek vizsgálata szezonalitás megjelenése esetén; Az előrejelzési modellek általánosíthatósága A modellek hibái és azok kezelése; A követőjel fogalma és gyakorlati alkalmazása
3. A rövid- és hosszútávú kapacitás elemzése, Kapacitás és hatékonyság, Tanulási hatás, Megbízhatósága, Az elemzés problémái, bizonytalanságkezelés
4. Készletgazdálkodás alapvető fogalmai, Készletező rendszerek, Készletvizsgálati módszerek, Készletgazdálkodási modellek
5. Készletgazdálkodás; Készletszintek meghatározása, rendelési és biztonsági készletszint, Költségfüggvények
6. Lean menedzsment alapjai, Szükséglettervezés; MRP, ERP rendszerek
7. Alkalmazott rendszerelméleti irányok, Kaizen, Lean, JIT, PDCA ciklus
8. Az innováció fogalma, komplexitása, osztályozása, dimenziói
9. Környezeti hatások; Az innovációval szembeni ellenállás okai; Az innováció mérésének lehetőségei, K+F
10. Innovációs elméletek és trendek
11. Vállalati jellemzők és attitűdök, a kreativitás
12. Szervezeti innováció, kulturális korlátok
13. Összefoglalás, szempontok a prezentáció előadásához és az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése
14. Az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei: Az előadóval/gyakorlatvezetővel egyeztetett, általa visszaigazolt témában elemző munka készítése és prezentálása, előadása a félév második felében.
Az aláírás feltétele az évközi feladat határidőre történő leadása és prezentálása.
A félév sikeres zárásának feltétele Az írásbeli vizsga legalább 51%-os teljesítése. A tárgyból szerezhető érdemjegyet 100%-ban a ZH eredménye határozza meg! A féléves teljesítmény értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-50% elégtelen
51-60% elégséges
61-75% közepes
76-90% jó
91-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó;
Pakucs-Papanek (2006): Innováció menedzsment kézikönv, Magyar Innovációs Szövetség
Ajánlott irodalom: Koltai Tamás (2011): Példatár a Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Termelésmenedzsment, Termelésszervezés és Projektmenedzsment tárgyakhoz, BME
elektronikus jegyzet
James P. Womack – Daniel T. Jones (2009): LEAN szemlélet. A veszteségmentes, jól működő vállalat alapjai. Bp.: HVG Kiadó
Hámori-Szabó (2012): Innovációs verseny, Aula Kiadó
Szaklapok, folyóiratok, online elérhetõ anyagok.