Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók a félév végére képesek legyenek önállóan webes kérdőívek esztétikus és tartalmilag helyes kérdőív összeállítására. Ezeket a kérdőíveket
a megfelelő szabályok alapján képesek legyenek kódolni, majd az így nyert adathalmazt képesek legyenek az irodai programcsomagban található excel
segítségével a leggyorsabban és leghatékonyabban kiértékelni. Képesek legyenek az összefüggések keresésére és annak szoftver segítségével eredményes
értelmezésére, megismerkedhessenek egy professzionális analitikus technológiai megoldással, mely még hatékonyabb adatfeldolgozást eredményezhet.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kutatási projekt írásbeli elemzése és prezentálása, csoportos feladat
A dolgozatok leadása is a Moodle rendszeren keresztül történik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Kérdőívszerkesztés alapvető szabályai, webalapú kérdőív szerkesztési eljárások
2. Táblázatok kezelése (.xls állományok kezelése, függvényszintaktika, diagramok típusai, diagramkészítés lépései, adatbázisok elemzése, kérdőív-feldolgozás lehetőségei, szűrés, véletlen mintavétel)
3. Táblázatfeldolgozás (minimum, maximum, átlag, módusz, medián, szórás)
4. Táblázatfeldolgozás (darab, darab2, darabteli, darabüres, százalékos mutatatók)
5. Táblázatfeldolgozás (kereszttábla készítése, beállításai, arányszámok, összetett pivottábla)
6. Táblázatfeldolgozás (kimutatás varázsló, kimutatás függvényei)
7. Táblázatfeldolgozás (kimutatás varázsló, kimutatás diagramjai)
8. Táblázatfeldolgozás (normál eloszlás, trend függvény, vél függvények)
9. Táblázatfeldolgozás (korreláció – összehasonlító vizsgálatok)
10. Táblázatfeldolgozás (korreláció és szignifikanciavizsgálat – összehasonlító vizsgálatok)
11. Komplex kérdőív feldolgozás – gyakorlati alkalmazás
12. Komplex kérdőív feldolgozás – gyakorlati alkalmazás
13. Önálló feladatok prezentálása, értékelése
14. Önálló feladatok prezentálása, értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei: Az előadóval/gyakorlatvezetővel vázlatszintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában elemző munka készítése és prezentálása, előadása a félév második felében.
Az aláírás feltétele az évközi feladat határidőre történő leadása és prezentálása.
Ha ez nem sikerül, akkor az „aláírás megtagadva”.
A gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi gyakorlata összes óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”). Nincs különbség az igazolt vagy igazolatlan hiányzás között.

A vizsgajegy megszerzésének feltételei: írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban. Vizsgázni a vizsgaidőszakra kiírt vizsgaidőpontokban lehet: 3 alkalom lesz, ebből egy a vizsgaidőszak utolsó hetében.
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, melyek vázlata elérhető a Moodle rendszeren keresztül. A vázlat nem helyettesíti az aktív órai részvételt.
Ajánlott irodalom: SCIPIONE, P. (1994): A piackutatás gyakorlata, Springer Hungarica Kiadó, Budapest