Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Tokodi Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bemutassa a minõségirányítás, minõségbiztosítás alapfogalmait, a minõségmenedzsment rendszerek fejlõdéstörténetének gyakorlatban
hasznosítható rendszerbeli, strukturális, stratégiai tapasztalatait, a TQM megvalósítása során alkalmazható módszereket, eszközöket és technikákat és
képessé tegye a hallgatókat az ismeretek kreatív alkalmazására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Elõadások és gyakorlatok rendszeres látogatása. Utóbbi kötelezõ és a TVSZ szerint ellenõrzött. 2-3 db. évközi feladat határidõre történõ benyújtása,
ami egyben a félév végi aláírás feltétele is. Beadási határidõ: 6. oktatási hét. Elõadások és gyakorlatok rendszeres látogatása és a 2-3 db. évközi
feladat határidõre történõ benyújtása. Amennyiben a hallgató hiányzásai valamely kötelezõen látogatandó tárgyból meghaladják a tárgy félévi összes
óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. A TVSz-ben biztosított lehetõség szerint (10 munkanapon belül a vizsga
idõszakban).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A minõségirányítás, minõségmenedzsment alapjai, fogalmi rendszere. A minõségmenedzsment fejlõdésének fontosabb szakaszai és jellemzõi. Minõségfilozófiák, minõségiskolák.
A minõség és versenyképesség kapcsolata. A minõség gazdasági jelentõsége. A nem megfelelõ minõség költségei, a hibamegelõzésre fordított költségek hatása a profitra.
A TQM alapelveinek összefoglalása, a TQM vezetési filozófia alkalmazási lehetõségei a termelõ és nem termelõ szervezetekben és folyamatokban. A vezetõ szerepe, a team munka alapjai.
2. Az általános, szabványos (ISO 9000-es sorozat) és az ágazat-specifikus minõségrendszerek, a speciális autóipari követelmények.
Kiválóság modellek. Az SAP ERP rendszerek által támogatott minõségbiztosítás.
Korszerû folyamat- és minõségjavító menedzsment technikák, a szisztematikus problémamegoldás lépései és eszközei, a minõségfunkciók kifejtése (QFD), hibamód és hatáselemzés (FMEA).
A folyamatképesség-vizsgálat és a statisztikai folyamatszabályozás (SPC) módszerei és eszközei.
3. A PPM nagyságrendû hibaarány elérésének folyamata és eszközei, a 6 szigma program módszertana, lépései, a program megvalósításával elérhetõ eredmények.
A matematikai-statisztika minõségügyi alkalmazásai, mintavételes ellenõrzés, próbák. A statisztikai rendszer identifikáció alkalmazása minõségirányításra. Az SAP ERP rendszerek által támogatott minõségi elõrejelzések alkalmazása.
Hipotézis vizsgálatok, a kísérlettervezés alapjai. A Markov folyamatmodellek alkalmazása.
Mérõrendszer elemzés, az ismételhetõség és reprodukálhatóság követelményei, vizsgálata. Az SAP QM modul mûködése és szolgáltatásai.
4. A minõség és megbízhatóság összefüggései, a termék-megbízhatóság, élettartam-vizsgálat, hibamentes mûködés kérdéskörei és értékelési módszerei.
A munkahely kialakítás és rendteremtés eszköze (5S), a teljes körû termelési karbantartás (TPM). SAP QM esettanulmányok.
A termékfelelõsség és a fogyasztóvédelem kérdéskörei és törvényi szabályozása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: A.R. Tenner I.J. De Toro: Teljes körû minõségmenedzsment TQM 3. kiadás, Mûszaki Könyvkiadó, 2001.
Ajánlott irodalom: Kövesi J- Topár J.(szerk.): A minõségmenedzsment alapjai; Typotex, 2006.
Koczor Zoltán (szerk.): Bevezetés a minõségügybe; Mûszaki Könyvkiadó, 1999.
Kemény Sándor, Papp László, Deák András: Statisztikai minõség-(megfelelõség-) szabályozás; Mûszaki Könyvkiadó - Magyar Minõség Társaság, 1998.
www.gmail.com
https://mail.google.com/mail/#inbox

(logisztikabme@gmail.com)

Felhasználó: logisztikabme
Jelszó: Jolan561220
File-ok: jolan
e-mail: jeno.tokodi@logisztika.bme.hu

webseeder.hu
www.webseeder.hu,
jelszó (és kód) megadása.
User name: tokodi@kku.bme.hu
Jelszó: tnget
File-ok: jolan
e-mail: jeno.tokodi@logisztika.bme.hu