Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Médiatechnológus asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A menedzsment ismeretek elsajátítása során a hallgatók a vállalkozások vezetésének fontos tudnivalóit alapozzák meg, és foglalják rendszerbe a projektmenedzsment rendszerorientált megközelítésével.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány megírása és beadása a megbeszélt idõpontban és a két zárthelyi dolgozat sikeres megírása. Az elõadásokon és gyakorlatokon való kötelezõ részvétel.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A menedzsment feladatai- Menedzsment iskolák- Szellemi, alkotó
technikák – A döntési folyamat és az információs rendszer összefüggései
2. Stratégiai menedzsment – Portfolió menedzsment-
Marketingmenedzsment- - Innováció és menedzselése – Emberi erõforrás menedzsmentje

3. Termelésmenedzsment – Anyaggazdálkodás- Minõségmenedzsment-
Környezetmenedzsment

4. Vezetési stílusok, motiváció elmélet- Az üzleti vállalkozások és jellemzõi Költségtan- A gazdálkodó egységek eredményének kimutatása
5. Projektmenedzsment- A projekt fogalma, szereplõi – A projekt
átfogó definíciója
6. Projektvezetõ – A projektet tervezõ és lebonyolító munkacsoportok
(teamek) – A hatékony kommunikáció biztosítása / 1. ZH./

7. A projekt külsõ környezetének ismertetése – A projekt haszonélvezõi, költségviselõi és piacát alkotó közössége - A projektmunkában résztvevõ szereplõk

8. A projektmenedzsment – A projektvezetõ funkciói : projekt (tervezés, szervezés, koordinálás, irányítás, ellenõrzés)
9. A projektszervezés folyamata- A projektmenedzsment módszerei, eszközei – A projekt költségek tervezésénél alkalmazott eljárások-DuPont mutatószám rendszer – Többlépcsõs fedezetszámítás-ROI- mutató
10. Likviditási mutatók – Költségvetés- Erõs/ gyenge pontok elemzése:
SWOT- analízis – Csoportos problémamegoldó technikák
11. A projektmenedzselés területén használatos további eljárások:
Gantt-diagram – Hálótervezés- Kockázatelemzés - Különbözõ
kultúrák hatása a projektmenedzsmentre. Projektszervezetek – Hogyan kerülhetõ el a projektek kudarca?

12. A projektmenedzsment és minõségbiztosítás kapcsolata
Projektmenedzsmentet támogató szoftverek -Üzleti típusú projektek gazdasági értékelése

13. / 2. ZH. /
14. Változásmenedzselési módszerek

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):

Félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ- Dr. Lehotai László: A menedzsment alapjai / BMF , 2004 + az elõadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretanyag.