Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a vállalati és üzleti tervezés, ezen belül is a stratégiai tervezés világába. A stratégiai tervezés
speciális módszereket, ismereteket és képességeket kíván, a tárgy ezekbõl kíván keresztmetszeti képet és ismereteket nyújtani a résztvevõknek. A
tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a napjainkra jellemzõ stratégiai gondolkodás kialakulásának folyamatával, illetve a stratégiai
vezetés elemeivel, célkitûzéseivel. A résztvevõk esettanulmányok feldolgozásával és a félév során megírandó házi dolgozat elkészítésével a
gyakorlati üzleti életben hasznosítható ismeretekkel gazdagodnak. A tantárgy kiemelkedõ témakörei a stratégiai elemzés, versenystratégiák és a
stratégiák megvalósításának területei.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ a gyakorlatokon való részvétel.

Az aláírás feltétele az évközi feladaton (prezentáció) elérhetõ pontszám 50%-ának elérése.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy gyakorlati óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet
nem kaphat. (=„letiltva”).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elméleti bevezetés. Alapfogalmak. A hazai gazdasági környezet elemzése, kihívásai. A hazai KKV-k jelene és jövõje.
2. Stratégiai tervezés szemléletei. Stratégiai tervezés folyamata, szintjei, idõtávja. Esettanulmány.
3. Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása. Stratégiai akciók. Versenystratégiák.
4. Stratégia megvalósítása. Üzleti tervezés szerepe és folyamata. Esettanulmány.
5. Vállalatfejlesztési filozófiák. Ellenõrzési rendszerek.
6. Globális cégek. Összefoglalás.
7. ZH írás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
40 %-ban a prezentáció alapján, 60 %-ban a ZH alapján.

Az elõadóval e-mailen vagy személyesen vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában (2-3 fõs csoportokban)
prezentáció készítése és elõadása a félév második felében.

Pótlás: Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.

Az év végi érdemjegy a házi dolgozattal vagy a tanulmánnyal megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul
(maximális pontszám: 100):

A prezentáció 40 %, a ZH dolgozat 60 %-os súllyal szerepel.

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi jegy
 
Kötelező irodalom: David B. Yoffie & Michael A. Cusumano: Bill Gates, Andy Grove, Steve Jobs öt örök érvényű leckéje: A győztes stratégia, 21. század kiadó, Budapest,
2017
Ajánlott irodalom: Laszlo Bock, A Google-titok, Bookline, Budapest, 2015.
Lee Iacocca, William Novak. Egy menedzser élete, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988.
Lee Iacocca, Catherine Whitney. Vezetõink, hol vagytok? Alinea Kiadó, Budapest, 2010.
Balaton et. al, Stratégiai menedzsment Akadémiai Kiadó, Budapest, 2017.
Órán kiadott anyagok.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei: