Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a vállalati és üzleti tervezés, ezen belül is a stratégiai tervezés világába. A stratégiai tervezés
speciális módszereket, ismereteket és képességeket kíván, a tárgy ezekbõl kíván keresztmetszeti képet és ismereteket nyújtani a résztvevõknek. A
tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a napjainkra jellemzõ stratégiai gondolkodás kialakulásának folyamatával, illetve a stratégiai
vezetés elemeivel, célkitûzéseivel. A résztvevõk esettanulmányok feldolgozásával és a félév során megírandó házi dolgozat elkészítésével a
gyakorlati üzleti életben hasznosítható ismeretekkel gazdagodnak. A tantárgy kiemelkedõ témakörei a stratégiai elemzés, versenystratégiák és a
stratégiák megvalósításának területei.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ az elõadásokon való részvétel.
Az aláírás feltétele az évközi feladaton (házi dolgozat) elérhetõ pontszám 50%-ának elérése.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi összes óraszámának 20%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet
nem kaphat. (=„letiltva”).

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elméletei bevezetés. Alapfogalmak. A hazai gazdasági környezet kihívásai. A hazai KKV-k jelene és jövõje.
2. Stratégiai tervezés szemléletei. Stratégiai tervezés folyamata, szintjei, idõtávja. Esettanulmány.
3. Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása. Stratégiai akciók. Versenystratégiák. Ellenõrzési rendszerek.
4. Vállalatfejlesztési filozófiák. Globális cégek. ZH írás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy megszerzésének feltételei:

40 %-ban a házi dolgozat alapján, 60 %-ban a ZH alapján.
Az elõadóval az utolsó oktatási alkalom napjáig e-mailen vagy személyesen vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában
házi dolgozat készítése: minimum 10-15 oldalas önálló elemzõ (nem csak leíró jellegû, a tanulmányok es különösen a tantárgy során
megismert gazdasági, stratégiai elemzési, tervezési módszerek, megközelítések, elemzési eljárások használata) munka, kötelezõ formai követelmények betartásával (strukturált, irodalomjegyzékekkel, forráshivatkozásokkal ellátott, 12-es Times New Roman betûmérettel, 1,5-es sorközzel). Plagizálás, korábbi-, vagy céges anyagok beadása a legkisebb mertekben sem megengedett. Pontos hivatkozások és források megadása szükséges.

Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:

Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.


Az érdemjegy kialakításának módja:

Az év végi érdemjegy a házi dolgozattal vagy a tanulmánnyal megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul
(maximális pontszám: 100):

A házi dolgozat 40 %, a ZH dolgozat 60 %-os súllyal szerepel.

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
 
Kötelező irodalom: David B. Yoffie & Michael A. Cusumano: Bill Gates, Andy Grove, Steve Jobs öt örök érvényű leckéje: A győztes stratégia, 21. század kiadó, Budapest,
2017
Ajánlott irodalom: Laszlo Bock, A Google-titok, Bookline, Budapest, 2015.
Lee Iacocca, William Novak. Egy menedzser élete, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988.
Lee Iacocca, Catherine Whitney. Vezetõink, hol vagytok? Alinea Kiadó, Budapest, 2010.
Balaton et. al, Stratégiai menedzsment Akadémiai Kiadó, Budapest, 2017.
Órán kiadott anyagok.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei: