Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bujdosó László Oktatók: Dr. Kóczy Á. László;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMST12GNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A statisztika gyakorlati megismertet�se, a mintav�teli, becsl�si m�dszerek bemutat�sa, elemz�si technik�k elsaj�t�t�sa. Hipot�zisvizsg�lat. Bevezet�s a k�t- �s t�bbv�ltoz�s regresszi�sz�m�t�sba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az el�ad�sokon �s a gyakorlatokon val� r�szv�tel (a hi�nyz�s nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghat�rozott m�rt�ket.)
- Az el�ad�sokon kiosztott feladatsorok kit�lt�se (ezeket a soronk�vetkez� gyakorlaton a gyakorlatvezet�n�l kell leadni).
- A f�l�v sor�n 2 db zh dolgozat k�telez� meg�r�sa; ezek pontsz�ma hat�rozza meg a f�l�vk�zi jegyet. A dolgozatok id�tartama 45 perc.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mintav�tel: mintav�teli elj�r�sok, a mintajellemz�k tulajdons�gai (6. fejezet)
3. A statisztikai becsl�s. A becsl�f�ggv�nyek elv�rt tulajdons�gai; intervallumbecsl�s. A konfidenciaintervallum meghat�roz�sa. (7. fejezet)
5. Hipot�zisvizsg�lat. Egy- �s k�tmint�s statisztikai pr�b�k. (8. fejezet)
6. I ZH
7. K�tv�ltoz�s korrel�ci� �s regresszi�sz�m�t�s. (9. fejezet)
9. T�bbv�ltoz�s korrel�ci� �s regresszi�sz�m�t�s. (10. fejezet)
11. Id�sorok �sszetev�inek vizsg�lata. �sszetev�k; trendsz�m�t�s; szezonalit�s vizsg�lata. El�rejelz�s. (11. fejezet)
12. II.ZH
13. P�t Zh
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
El�gtelen vagy nem meg�rt dolgozat a szorgalmi id�szakban egyszer p�tolhat� a 13. h�ten k�s�bb kijel�lend� napon.
A f�l�vk�zi jegy kialak�t�s�nak m�dszere:
A maxim�lisan el�rhet� pontsz�m f�ggv�ny�ben:
0 – 50 % el�gtelen(1)
51 – 62 % el�gs�ges(2)
63 – 74 % k�zepes (3)
75 – 85 % j� (4)
86 – 100 % jeles (5)
El�gtelen f�l�vk�zi jegy jav�t�s�ra nincs lehet�s�g!
 
Kötelező irodalom: �ltal�nos statisztika II. /�s P�dat�r/ szerk: Korp�s Attil�n� dr., Nemzeti Tank�nyvkiad� 1997.