Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az integrált marketingkommunikáció tervezésének folyamatát, a reklámpiac szereplõit, a reklámkampány tervezésének
részleteit, a kreatív és média-tervezés részleteit.
A tantárgy az elméleti ismeretek átadásán túl esettanulmányok felhasználásával, önálló – csoportmunka keretében végzett – hallgatói feladatok
gyakorlati megoldásával segíti a megszerzett ismeretek gyakorlati szemléletû adaptációját, a kreatív gondolkodás, a kommunikációs,
döntéshozatali
készség fejlesztését. A hallgatók így képessé válnak a marketingkommunikációs feladatok komplex tervezésére, szervezésére, elemzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során kettő feladatot kell megoldaniuk a hallgatóknak 3-6 fõs csoportokban.
A csoportösszetétel módosításra lehetõség utoljára a második szemináriumon van. Ezt követõen a csoportösszetételén változtatni nem lehet.
A házi feladatok formai követelménye:
Times New Roman betûtípus, 13-as betûnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozat legeleje a fedõlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítõ(k) neve; Neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.
A dolgozatokat és a ppt-ket emlékeztetõ dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidõ napján, az óra helyén és idejében,
kizárólag a gyakorlatvezetõnek lehet leadni.
A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész elõadást meg kell tartani a jelen lévõknek.
Ellenkezõ esetben a két házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.

1. feladat: A hallgatók csoportonként sorolással kapnak egy terméket/szolgáltatást, melyet tetszõlegesen fel kell ruházzanak speciális
tulajdonságokkal, azaz egy új termék/szolgáltatás variációt kell kitaláljanak. Ennek a piaci bevezetéséhez kapcsolódó reklám-kampánytervének
elkészítése két lépésben.
1. feladat: A 2. feladatban teljesítendõ reklámkampány célországának, célpiacának elemzése (országtanulmány) kulturális, fogyasztói
sajátosságok,
médiapiaci jellemzõk, médiapreferencia, a kreatív és médiatervezés szempontjából fontos ismérvek alapján.
A dolgozat terjedelme 5-7 oldal, prezentációja max 7 perc.

2. feladat: Az elsõ gyakorlaton sorsolással kapott termék/ szolgáltatás reklámkampányának megtervezése.
A dolgozat javasolt struktúrája:
- A termék vagy szolgáltatás bemutatása (kiemelten a USP)
- A célközönség meghatározása, pozicionálás
- A termék/szolgáltatás reklámprogramjának megtervezése, az 5M alapján
- A promóciós mix további elemeinek megtervezése.
A dolgozat terjedelme 7-8 oldal, prezentációja max 7 perc.
A házi dolgozatok és a zárthelyi dolgozatok javítására, pótlására lehetõség nincs!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, feladatkijelölése. A reklámpiac jellemzõi, ügynökségek fajtái, felépítése, együttmûködés ügyfél és ügynökség között. A reklámkampányok tervezésének lépései, a briefing, briefing típusai, tartalma, szerepe a reklámtervezésben. (02.17.)
2. Bevezetés, feladatkijelölése. A reklámpiac jellemzõi, ügynökségek fajtái, felépítése, együttmûködés ügyfél és ügynökség között. A reklámkampányok tervezésének lépései, a briefing, briefing típusai, tartalma, szerepe a reklámtervezésben. (02.17.)
3. Bevezetés, feladatkijelölése. A reklámpiac jellemzõi, ügynökségek fajtái, felépítése, együttmûködés ügyfél és ügynökség között. A reklámkampányok tervezésének lépései, a briefing, briefing típusai, tartalma, szerepe a reklámtervezésben. (02.17.)
4. Médiatervezés, médiumok típusai, előnye, hátránya Opcionális hallgatói prezentáció 1. feladat (04.07.)
5. Médiatervezés, médiumok típusai, előnye, hátránya Opcionális hallgatói prezentáció 1. feladat (04.07.)
6. Médiatervezés, médiumok típusai, előnye, hátránya Opcionális hallgatói prezentáció 1. feladat (04.07.)
7. Médiatervezés, médiumok típusai, előnye, hátránya Opcionális hallgatói prezentáció 1. feladat (04.07.)
8. Hallgatói prezentáció 2. feladat zh (05.05.)
9. Hallgatói prezentáció 2. feladat zh (05.05.)
10. Hallgatói prezentáció 2. feladat zh (05.05.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
vizsgajegy, melyet a hallgatók évközben teljesítenek:
Zh: 30%
1. házi dolgozat: 30%
2. házi dolgozat: 40%


Az aláírás feltétele, a házi feladatok elkészítése minimum 50%-os elfogadhatósági szinten és prezentálás határidõre, a zárthelyi dolgozat megírása a kijelölt idõpontban.

Vizsgakurzus és Erasmus esetén:
A hallgatóknak egyénileg kell elkészíteniük a fent említett feladatokat (szabadon választhatnak ki terméket/szolgáltatást) és azt a szorgalmi idõszakban eljuttatni kinyomtatva az GTI titkárságra az oktató nevének feltüntetésével. Ezen részfeladatokból áll össze a gyakorlati jegy: 20%-35-45%-ban, tehát zh, írásbeli vizsga nincs.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsgajegy
 
Kötelező irodalom: Elõadások anyaga.
Ajánlott irodalom: 1. Incze Kinga-Pénzes Anna: Reklám helye 2.0.
2. Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció érthetõen, Szókratész, 2011.
3. Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.