Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megtanulják a kutatómunka során begyűjtött adatok feldolgozásának, elemzésének módszereit. Megismerjék az elméletben tanult eljárások
alkalmazási lehetőségeit SPSS szoftver használata mellett. Ismereteik alkalmasak legyenek arra, hogy egy és többváltozós módszerek alkalmazásával
kutatási problémákat oldjanak meg. A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a gazdasági és üzleti jelenségek számszerűsíthető vonzatainak
vizsgálatához és elemzéséhez szükséges módszereket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kutatási projekt írásbeli elemzése és prezentálása, csoportos feladat
A dolgozatok leadása is a Moodle rendszeren keresztül történik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Követelményrendszer ismertetése, SPSS programcsomag megismerése, felépítés, bevezetés a kvantitatív adatelemzésbe. Adattípusok, skálatípusok.
Kérdőív adatbevitel rögzítése, séma készítés, táblázatok kezelése (.xls állományok kezelése, adatok importálása, adatformák, stb)
Munkák mentése
2. Egyváltozós elemzések Gyakorisági megoszlások, kereszttábla feltétele (változók kapcsolatának erőssége)
3. ANOVA tábla, a varianciaelemzés feltételei, Korrelációszámítás, Regresszóelemzés
4. Faktorelemzés
5. Klaszterelemzés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei: Az előadóval/gyakorlatvezetővel vázlatszintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában elemző munka készítése és prezentálása, előadása a félév második felében.
Az aláírás feltétele az évközi feladat határidőre történő leadása és prezentálása.
Ha ez nem sikerül, akkor az „aláírás megtagadva”.
A gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi gyakorlata összes óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”). Nincs különbség az igazolt vagy igazolatlan hiányzás között.

A vizsgajegy megszerzésének feltételei: írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban. Vizsgázni a vizsgaidőszakra kiírt vizsgaidőpontokban lehet: 3 alkalom lesz, ebből egy a vizsgaidőszak utolsó hetében.
 
Kötelező irodalom: Sajtos- Mitev: SPSS kutatási és adatkezelési kézikönyv Aliane Kiadó, Budapest, 2007
Székelyi-Barna: Túlélőkészlet az SPSS-hez (Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára) Typotex Kiadó Budapest, 2004
Ajánlott irodalom: Ketskeméty-Izsó: Bevezetés az SPSS programrendszerbe ELTE Eötvös Kiadó, 2005