Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A piackutatás alapmódszereinek elsajátítása és alkalmazása marketing területen.
A marketingdöntésekhez szükséges információk megismerése.
Az információk gyűjtéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez szükséges módszerek elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zárthelyi dolgozat
3 házi dolgozat és prezentációja
Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő
teljesítése a félév aláírásának feltétele.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

1. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piacának elemzése szekunder adatok alapján, kötelező
forrásmunka feltüntetése és konklúziók megfogalmazása (6-8 oldal). Főbb szempontok: keresleti, kínálati trendek, fogyasztói preferenciák és
azok változása, nemzetközi kitekintés.
2. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piacának elemzése kvalitatív eszközzel (a szaktanárra
leegyeztetett módszer és segédeszköz segítségével), a kutatás eredményeinek prezentációja, konklúziók levonásával (6-8 oldal)
3. 3. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piacának átfogó elemzése kvantitatív eszközzel (a
szaktanárra leegyeztetett módszer és segédeszköz segítségével), a kutatás eredményeinek prezentációja, konklúziók levonásával (6-8 oldal)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Bevezetés a piackutatásba, primer és szekunder kutatás 02.15.

2. GY(1): Félévközi feladatok ismertetése Kvalitatív módszerek 02.15.
GY(2) GY(3): Félévközi feladatok ismertetése Kvalitatív módszerek 02.22.
3. EA: Primer és szekunder kutatás, ismérvei, módszerei 03.01.
4. GY(1): Terepmunka, az első házi dolgozat elkészítése: önálló szekunder adatgyűjtés és eredményeiből prezentáció készítése 03.01.
GY(2) GY(3): Terepmunka, az első házi dolgozat elkészítése: önálló szekunder adatgyűjtés és eredményeiből prezentáció készítése 03.08.
5. EA: Szünet 03.15.
6. GY(1): Szünet 03.15.
GY(2) GY(3): első házi dolgozat prezentációja (7 perc/csoport) 03.22.
7. EA: Szünet 03.29.
8. GY(1): Szünet (Kvalitatív kutatási segédeszköz (guide) készítés a gyakorlatban) 03.29.
GY(2) GY(3): Kvalitatív kutatási segédeszköz (guide) készítés a gyakorlatban 04.05.
9. EA: 1. zh + Kvantitatív technikák 04.12.
10. GY(1): első és második házi dolgozatok prezentációja: szekunder adatgyűjtés és kvalitatív kutatás eredményeinek prezentációja (7 perc/csoport) 04.12.
GY(2) GY(3): második házi dolgozat eredmémyeinek prezentációja: szekunder adatgyűjtés és kvalitatív kutatás eredményeinek prezentációja (7 perc/csoport) 04.19.
11. EA: Kutatási jelentés felépítése, eredmények értelmezése és prezentálása 04.26.
12. GY(1): Terepmunka, kvantitatív felmérés a gyakorlatban 04.26.
GY(2) GY(3): Terepmunka, kvantitatív felmérés a gyakorlatban 05.03.
13. EA: 2. ZH 05.10. és a harmadik házi dolgozat prezentációja (kvantitatív kutatási eredmények prezentációja)
14. GY(1): Opcionális pótlás, félév lezárása 05.10.
GY(2) GY(3): Opcionális pótlás, félév lezárása 05.17.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy:
2 zh (40%)
3 házi dolgozat prezentációja (20%-20%-20%)
A zh-kat és a házi dolgozatokat javítani nem lehet. A házi dolgozatokat pótolni nem lehet. késve leadott házi dolgozat a félév aláírásának
elvesztését jelenti.
 
Kötelező irodalom: Gyenge Balázs: Marketingkutatás Gödöllő, 2011
Ajánlott irodalom: Veres-Hoffmann-Kozák (2006): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-213. oldal