Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A piackutatás alapmódszereinek elsajátítása és alkalmazása marketing területen.
A marketingdöntésekhez szükséges információk megismerése.
Az információk gyűjtéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez szükséges módszerek elsajátítása.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zárthelyi dolgozat
3 házi dolgozat és prezentációja
Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő
teljesítése a félév aláírásának feltétele.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

1. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piacának elemzése szekunder adatok alapján, kötelező
forrásmunka feltüntetése és konklúziók megfogalmazása (6-8 oldal). Főbb szempontok: keresleti, kínálati trendek, fogyasztói preferenciák és
azok változása, nemzetközi kitekintés.
2. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piacának elemzése kvalitatív eszközzel (a szaktanárra
leegyeztetett módszer és segédeszköz segítségével), a kutatás eredményeinek prezentációja, konklúziók levonásával (6-8 oldal)
3. 3. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piacának átfogó elemzése kvantitatív eszközzel (a
szaktanárra leegyeztetett módszer és segédeszköz segítségével), a kutatás eredményeinek prezentációja, konklúziók levonásával (6-8 oldal)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Bevezetés a piackutatásba, primer és szekunder kutatás 02.14.

2. GY: Félévközi feladatok ismertetése Kvalitatív módszerek 02.21.
3. EA: Primer és szekunder kutatás, ismérvei, módszerei 02.28.
4. GY: Terepmunka, az első házi dolgozat elkészítése: önálló szekunder adatgyűjtés és eredményeiből prezentáció készítése 03.07.
5. EA: szünet 03.14.
6. GY: Első házi dolgozat prezentációja (7 perc/csoport) 03.21.
7. EA: 1. ZH 03.28.
8. GY: Kvalitatív kutatási segédeszköz (guide) készítés a gyakorlatban 04.04.
9. EA: Kvantitatív technikák 04.11.

10. GY: 2. házi dolgozat prezentációja: kvalitatív kutatás eredményeinek prezentációja (7 perc/csoport) 04.18.
11. EA: Kutatási jelentés felépítése, eredmények értelmezése és prezentálása 04.25.
12. GY: Terepmunka, kvantitatív felmérés a gyakorlatban 05.02.
13. EA: 2. ZH és a harmadik házi dolgozat prezentációja (kvantitatív kutatási eredmények prezentációja) 05.09.
14. GY: Opcionális pótlás, félév lezárása 05.16.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy:
2 zh (40%)
3 házi dolgozat prezentációja (20%-20%-20%)
A zh-kat és a házi dolgozatokat javítani nem lehet. A házi dolgozatokat pótolni nem lehet. késve leadott házi dolgozat a félév aláírásának
elvesztését jelenti.
 
Kötelező irodalom: Gyenge Balázs: Marketingkutatás Gödöllő, 2011

Ajánlott irodalom: Veres-Hoffmann-Kozák (2006): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-213. oldal