Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának a célja, megismertetni a hallgatókkal a marketing fogyasztási piacáétól eltérő sajátosságait. A hallgatók megismerik
azokat a marketingeszközöket, módszereket, amelyek alkalmasak a szolgáltatásokra jellemző kétoldalú kockázatok csökkentésére, betekintést
nyernek a business marketingre jellemző sajátos interaktív eladó-vevő kapcsolatokba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 zh
kiselőadások egy szabadon választott témából
évközi projektmunkák teljesítése és prezentációja a

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő
teljesítése a félév aláírásának feltétele. Ugyanez érvényes a kiselőadásokra is.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
Zh-k a szaktanárral egyeztetett kiselőadás megtartásával kiválthatóak.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Félévi tematika és követelmény ismertetése (02.15.)
2. Trendek, tendenciák a kommunikációban (02.22.)
3. HR és EBR a gyakorlatban (03.01.)
4. Projektmunka (03.08.) – esettanulmányok gyűjtése és értékelése a kommunikációs trendek, kihívások, generációs különbségek a kommunikációban témákból
5. Szünet (03.15.)
6. Első projektmunka prezentációja (03.22.)
7. Szünet (03.29.)
8. Kiselőadás elkészítése, projek munka (04.05.): egy szabadon választott üzleti kommunikációs elméleti téma feldolgozása és gyakorlati vetületének ismertetése Második projektmunka prezentációja (04.05.)
9. Kiselőadások prezentációja (04.12.)
10. Szervezetfejlesztés a gyakorlatban (04.19.)
11. Kötelező részvétel a MEB konferencián (04.26)
12. Terepmunka (05.03.): személyiséganalízis és önreflekció
13. Szervezetfejlesztés a gyakorlatban 2. (05.10.)
14. Félév zárása, összegzés, zh (05.17.)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy
1 zh (30%)
kiselőadás (35%)
projektmunka (35%)
 
Kötelező irodalom: Hoffmesiter tóth Ágnes, Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikációs és tárgyalástechnika, Akadémia Kiadó Budapest, 2007
Ajánlott irodalom: Roger Fiwsher-William Ury: sikeres tárgyalás alapjai,Bagolyvár könyvkiadó, 1998