Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 4
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
mikroökonómia kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való
eligazodás
segítése. a gazdsági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy
elõkészíti
és
megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdaságtan alapkérdései. A közgazdasági gondolkodás rövid története.
A határhaszon elmélet kialakulása, legfontosabb kategóriái, összefüggései. (Gossen I., Gossen II. Marshall-kereszt)
A mikroökonómia alapfogalmai, egyszerûsítõ feltételezései. A fogyasztói magatartás vizsgálata.

2. A fogyasztó összhasznának maximalizálása. Költségvetési egyenes, optimalizáció. A kereslet ár-, keresztár- és jövedelemrugalmassága
Termelõi magatartás. A termelés technikai összefüggései.
Költségek és profitok. Rövid- és hosszútávú költségfüggvények.


3. Piaci szerkezetek. Kompetitív vállalat kínálati magatartása.
A tiszta monopólium profitmaximalizálása.

4. Természetes monopóliumok. Monopolista verseny. Árdiszkrimináció.
Termelési tényezõk piaca. Erõforrások kereslete és kínálata. Munkapiac.
Tõkepiac. (Tõke, kamat, befektetés). Értékpapírpiac. Természeti erõforrások. (Föld, földjáradék.)

5.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga: idõtartama 60 perc. Az elérhetõ pontszám 70.
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik- Kocsir Ágnes- Közgazdaságtan mérnököknek elektronikus jegyzet

Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000