Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A statisztika eszköztárának megismertetése, a mutatók képzésének, számításának bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. A gazdasági élet különböző
területeinek jellemzésére, elemzésére legalkalmasabb módszerek, mutatószámok megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- A kurzus során kötelező a gyakorlatok és az előadások látogatása.
- Kötelező a kiadott feladatok határidőre (rendszerint a következő hét) történő elkészítése és bemutatása - amennyiben ez nem történik meg, az
hiányzásnak minősül.
- A hallgató két zárthelyi dolgozatot ír a szorgalmi időszakban. A dolgozatokon 50-50 pont szerezhető.
- A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket (30%).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A magyar statisztika kialakulása, történetének rövid áttekintése.
A hivatalos statisztika intézményrendszere (ENSZ Statisztikai Divízió, Eurostat, A magyar statisztikai szolgálat). Alapfogalmak: a statisztika; a sokaság és az ismérvek; statisztikai sorok és táblák; mérés, mérési skálák, adatpontosság; a számított középértékek: az átlagok; viszonyszámok.
2. A sokaság mennyiségi ismérv szerinti elemzése I.: gyakoriság, relatív gyakoriság; osztályközök; grafikus szemléltető ábrák; értékösszeg, relatív értékösszeg; kumulálás.
3. A sokaság mennyiségi ismérv szerinti elemzése II.: helyzetmutatók (átlag, módusz, medián, kvantilisek).
4. A sokaság mennyiségi ismérv szerinti elemzése III.: szóródási mutatók (terjedelem, átlagos eltérés, szórás, relatív szórás, átlagos különbség).
5. A sokaság mennyiségi ismérv szerinti elemzése IV.: alakmutatók (aszimmetria, csúcsosság); koncentráció (Lorenz-görbe, Herfindahl-Hirschman index); további grafikus ábrák (korfa, doboz ábra).
6. Időbeli ismérv szerinti egyszerű elemzések.
7. ZH 1
8. A sokaság több ismérv szerinti elemzése I.: egyszerű táblák elemzése; csoportosító táblák elemzése.
9. A sokaság több ismérv szerinti elemzése II.: kombinációs táblák elemzése: asszociáció.
10. A sokaság több ismérv szerinti elemzése III.: kombinációs táblák elemzése: vegyes kapcsolat és korreláció.
11. Összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása: különbségfelbontás, hányadosfelbontás.
12. Indexszámítás: két időszak összehasonlítása (volumen, ár, érték; az indexek átlagformái); több időszak összehasonlítása; területi összehasonlítás; néhány fontos gyakorlati indexszám.
13. ZH 2
14. Pótlások.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A jegy kialakításának szempontjai a két előadáson megírt zárthelyi és a gyakorlatokon megírt három beugró dolgozattal összesen szerezhető pontok alapján (3x10 pont a gyakorlatokon és 2x35 pont az előadás zh-n):
0%-50% : elégtelen (1)
51%-62% : elégséges (2)
63%-74%: közepes (3)
75%-86% : jó (4)
87%-100% : jeles (5).
Elégtelen eredmény (vagy meg nem írt dolgozat) egy alkalommal pótolható. A pótlás a félév teljes anyagát tartalmazza, önállóan, egymagában kerül értékelésre, a fentebb leírt arányok szerint. Elégtelen eredmény esetén az érdemjegy a félévközi jegy, mely bekerül a Neptun rendszerbe; azonban egy alkalommal lehetõség nyílik a javítására, mely meghirdetett idõpontra jelentkezni kell. Az érdemjegy kialakítása mint fentebb.
A számonkérések során csak kék színû toll, számológép (tehát pl. telefon és társai nem) és bejegyzésmentes képletgyûjtemény használható, melyet az oktató szúrópróbaszerûen ellenõriz.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Kizárólag írásban
 
Kötelező irodalom: Dr. Nagy Viktor (2017): Statisztika I. ÓE-KGK, Budapest (elektronikus formában a Moodle rendszerből letölthető könyv)
Ajánlott irodalom: Általános statisztika I. (szerk.: Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár I. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika, Aula Kiadó, Budapest
Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, Budapest
Hunyadi László – Vita László: Statisztika I. (Bologna-Tankönyvsorozat) Aula Kiadó
Ilyésné Molnár Emese - Lovasné Avató Judit: Statisztika feladatgyûjtemény I. Perfekt
Freedman - Pisani - Purves: Statisztika. Typotex
 
Egyéb segédletek: Zárthelyi dolgozatokra felkészítõ példatár (ld. Moodle)